Dzisiaj jest: sobota 19 sierpnia 2017        Imieniny: Konstancja, Emilia, Julian

Zduńska Wola, 9 sierpnia 2017 r.

Przewodniczący
Rady Miasta
Zduńska Wola

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) zwołuję XLII sesję Rady Miasta Zduńska Wola w dniu 18 sierpnia 2017 r. (piątek) o godz. 10.00 w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26 (sala obrad Rady Miasta, I piętro).

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników dotyczy wyłącznie uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949). W sytuacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych.
 
    Zgodnie z Zarządzeniem nr 268/17 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 4.08.2017 r.  w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu "Wyprawka szkolna" w roku szkolnym 2017/2018, wnioski należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018 do dnia 8 września 2017 r.

Szczegółowe informacje


17 sierpnia odbędzie się w Zduńskiej Woli bezpłatne szkolenie dla wszystkich zainteresowanych założeniem stowarzyszenia czy fundacji oraz osób już działających w organizacjach społecznych. Początek o godz. 9.00. Szkolenie „Niezbędnik podmiotu ekonomii społecznej - co robić, aby spać spokojnie?” w Zduńskowolskim Inkubatorze Przedsiębiorczości organizuje Instytut Spraw Obywatelskich. Szkolenie potrwa do 17.00. Termin przyjmowania zgłoszeń mija 11 sierpnia.


Przypadki zachorowań na żółtaczkę pokarmową, które w ostatnich tygodniach wystąpiły na terenie powiatu zduńskowolskiego są powodem publikacji ostrzeżeń i informacji na stronach Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli: SPRAWDŹ 


Prezydent Zduńskiej Woli Piotr Niedźwiecki uroczyście wręczył akty powierzenia funkcji dyrektorskich szefom zduńskowolskich placówek oświatowych. Akt odebrała między innymi dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10, Elżbieta Skalska-Makara, która wygrała konkurs na to stanowiska i tym samym zastąpiła odchodzącą na emeryturę wieloletnią dyrektorkę tej szkoły Halinę Matusiak.


Miasto Zduńska Wola prowadzi konsultacje społeczne w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Jednym z  elementów kosultacji jest specjalna ankieta. Zapraszamy do jej wypełnienia. Za pomocą ankiety można wyrazić własne sugestie dotyczące kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.


Zgodnie z zarządzeniem Nr 162/2017 Szefa Obrony Cywilnej Województwa Łódzkiego Wojewody Łódzkiego z dnia  14 lipca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie województwa łódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania,  informujemy że, w dniu 1  sierpnia  2017 r. o godz. 17.00 zostanie uruchomiony system alarmowy miasta. W czasie uruchomienia systemu zostanie wyemitowany ciągły dźwięk syren trwający przez okres 1 minuty.


Dla pań w wieku 50-69 lat. 4, 5 i 7 sierpnia przy Zduńskowolskim Centrum Integracji Ratusz, pl. Wolności 26. Rejestracja od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00 i w soboty od 9.00 do 15.00 pod numerem telefonu 58 666 24 44.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej informuje, iż od 1 sierpnia 2017 r. będą wydawane wnioski o przyznanie stypendium szkolnego. W siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej, ul. Getta Żydowskiego 21 „B”, w godzinach urzędowania, tj. 7:30 – 15:00, w pokoju nr 4. Można je również pobrać ze strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej lub z linku pod tym artykułem.


Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli informuje o możliwości składania wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Zduńskiej Woli w ramach projektu „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie zduńskowolskim (III)” Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014 – 2020 - 8 miejsc.