Dzisiaj jest: piątek 27 listopada 2020        Imieniny: Ksenia, Walerian, Franciszek

Prezydent Miasta Zduńska Wola ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego samorządu gminy w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. "Realizacja zadań przez świetlicę środowiskowa dla dzieci i młodzieży w 2021 r."

Użytkowniku gospodarstwa rolnego! Powszechny Spis Rolny trwa do 30 listopada 2020 r. Został ostatni tydzień! Urząd Statystyczny w Łodzi przypomina o konieczności udziału w badaniu, bowiem za odmowę udziału w Spisie może zostać nałożona kara grzywny.


Za tydzień rozpoczną się konsultacje społeczne dotyczące projektów uchwał Rady Miasta Zduńska Wola w sprawie statutów zduńskowolskich Wspólnot Lokalnych: Osiedla 1000-lecia, Osiedla Nowe Miasto i Osiedla Karsznice.


Prezydent Miasta Zduńska Wola zaprasza do zgłaszania kandydatów do składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Udzielanie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Zduńska Wola w schronisku dla osób bezdomnych w 2021 roku”.

 

Do pobrania:

Ogłoszenie dla OPP (plik odt 11KB)

Zgłoszenie kandydata OPP (plik odt 7KB)

Oświadczenie dla OPP (plik odt 7KB)

Klauzula informacyjna (plik docx 18KB)


XXVII sesja Rady Miasta Zduńska Wola zwołana na dzień 26 listopada 2020 r. odbędzie się w trybie zdalnym.


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), w związku z art.15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842), zwołuję XXVII sesję Rady Miasta Zduńska Wola w dniu 26 listopada 2020 r. (czwartek) o godz. 9.00, w zdalnym trybie obradowania, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.


Na okres 21 dni (od 19.11.2020 r. do 10.12.2020 r.) zostaje wyłożony do publicznego wglądu Program Ochrony Środowiska dla Miasta Zduńska Wola na lata 2020-2023 z perspektywą na 2024-2027 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Komunikat do pobrania tutaj (plik pdf 143KB) 

Dokumenty wyłożone do wglądu tutaj 


Prezydent Miasta Zduńska Wola zaprasza do zgłaszania kandydatów do składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Udzielanie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Zduńska Wola w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w 2021 roku”.

 

Do pobrania:

Ogłoszenie dla OPP (plik odt 11KB)

Zgłoszenie kandydata OPP (plik odt 7KB)

Oświadczenie dla OPP (plik odt 7KB)

Klauzula informacyjna (plik docx 18KB)


Prezydent Miasta Zduńska Wola ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych wskazanych w art. 3 ust. 2  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej, na realizację w 2021 r. zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.


Prezydent Miasta Zduńska Wola zawiadamia, ze w dniu 12 stycznia 2021 r. o godz. 11:30 w siedzibie Urzędu Miasta Zduńska Wola przy ul. Stefana Złotnickiego nr 12 - Gabinet Radnego odbędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej, o powierzchni 16 532 m2, położonej w Zduńskiej Woli przy ul. Andrzeja Struga 16.