Dzisiaj jest: poniedziałek 16 września 2019        Imieniny: Edyta, Kamil, Korneliusz

Prezydent Miasta Zduńska Wola wydał zarządzenie w sprawie powołania komisji do Przeprowadzenia losowania wolnych stanowisk handlowych na targowisku miejskim "Mój Rynek" przy ul. Adama Mickiewicza 11B w Zduńskiej Woli.

zarządzenie

Prezydent Miasta Zduńska Wola ogłasza konkurs ofert na realizację szczepień przeciwko grypie dla zduńskowolan, którzy ukończyli 65. rok życia. W budżecie miasta na szczepienia w tym sezonie przeznaczono 35 tys. zł. Szczepienia muszą zostać zrealizowane do 6 grudnia. Miasto przyjmuje oferty do 26 sierpnia 2019 r.


Lista wolnych stanowisk handlowych na targowisku "Mój Rynek" w Zduńskiej Woli przy ul. Adama Mickiewicza 11B, stan na dzień 07.08.2019 r.


Prezydent Miasta Zduńska Wola ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji ds. budżetu obywatelskiego na 2020 rok. W skład Komisji może wejść dwóch przedstawicieli NGO. Zgłoszenia do 30 sierpnia.


Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych gminy Miasto Zduńska Wola.


Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych gminy Miasto Zduńska Wola.

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku (Dz. U z 2018 r. poz. 2129 ze zm.), zawiadamia się o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu obrębów ewidencyjnych gminy Miasto Zduńska Wola od dnia 20.08.2019 r. do dnia 18.10.2019 r., w siedzibie Urzędu Miasta Zduńska Wola, Biuro Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 416, piętro I, w godzinach pracy Urzędu od 7.30 do 15.30.

Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego. W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu.

Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.09.2019r.
Projekty Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu zostały opracowane na zlecenie Starosty Zduńskowolskiego przez "TAXUS UL” Sp. z o.o., ul. Płomyka 58 z siedzibą w Warszawie, na podstawie ewidencji gruntów i budynków uzyskanej ze Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli.


Zgodnie z zarządzeniem Nr 179/2019 Szefa Obrony Cywilnej Województwa Wojewody Łódzkiego z dnia  3 lipca 2019 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie województwa łódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania,  informujemy że, w dniu 1  sierpnia  2019 r. o godz. 17.00 zostanie uruchomiony system alarmowy miasta. W czasie uruchomienia systemu zostanie wyemitowany ciągły dźwięk syren trwający przez okres 1 minuty.


Stanowisko handlowe Numer wniosku nadany w Kancelarii Urzędu Miasta
miejsce 33 14 896
miejsce 54 14 915
miejsce 55 14 915
miejsce 56 14 915

Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli informuje o możliwości składania wniosków o zorganizowanie stażu oraz prac interwencyjnych w ramach projektu „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie zduńskowolskim (V)" Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014 – 2020.

pobierz informację


Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli informuje o możliwości składania wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zduńskowolskim (IV)" Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel.


Projekt jest skierowany do: osób młodych w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osób z niepełnosprawnościami, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zduńskiej Woli, w tym w szczególności tych, które nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu - tzw. osób z kategorii NEET

Pobierz informację