Dzisiaj jest: niedziela 25 sierpnia 2019        Imieniny: Luiza, Patrycja, Ludwik

W odpowiedzi na ogłoszenie Prezydenta Miasta Zduńska Wola w sprawie naboru członków do Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego dla mieszkańców Miasta Zduńska Wola w 2018 roku informuję, że do dnia 15 maja 2018 r. do godziny 11:00 nie wpłynęło do Kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola żadne zgłoszenie.

W dniu 21 maja, o godzinie 8:00 odbędzie się pierwsze posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. ochrony zwierząt i przeciwdziałania bezdomności zwierząt. Posiedzenie odbędzie się w Urzędzie Miasta Zduńska Wola przy ul. Złotnickiego 12, budynek nr 2, pok. nr 203.Prezydent Miasta Zduńska Wola, zarządzeniem z dnia 9 maja 2018 r. wydłużył termin składania ofert w II otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego dla mieszkańców Miasta Zduńska Wola w 2018 roku.


W związku z ogłoszeniem II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego dla mieszkańców Miasta Zduńska Wola Prezydent Miasta Zduńska Wola zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 i 650) do udziału w pracach Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ww. II otwartym konkursie ofert.


Urząd Miasta Zduńska Wola informuje o możliwości składania uwag do projektów uchwał:


Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi we współpracy z Biurem Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zduńska Wola serdecznie zaprasza do udziału w akcji honorowej zbiórki krwi , która odbędzie się już jutro, a następnie w każdy pierwszy pracujący wtorek miesiąca, tj.


Przewodniczący Rady Miasta Zduńska Wola, na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2017 poz. 1875 i 2232, z 2018 r. poz. 130) zwołuję LVII nadzwyczajną sesję Rady Miasta Zduńska Wola w dniu 9 maja 2018 r. (środa) o godz. 8.00, w siedzibie Urzędu Miasta Zduńska Wola ul. Złotnickiego 12 (Urząd Stanu Cywilnego, pok. 111).


Prezydent Miasta Zduńska Wola zaprasza do zgłaszania przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 i 650), tj.:


Prezydent Miasta Zduńska Wola ogłosił konkurs na kandydatów na stanowiska dyrektorów Publicznych Przedszkoli nr 7 ("Pod Zielonym Semaforem") i nr 11 (ul. Sieradzka 7/9). Oferty będą przyjmowane do 11 maja 2018 r., do godz. 15:00. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela Biuro Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Zduńska Wola, telefon 43 825 02 39.