Dzisiaj jest: wtorek 21 maja 2019        Imieniny: Tymoteusz, Wiktor, Kryspin

Przewodniczący Rady Miasta Zduńska Wola Jakub Trenkner, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) zwołuje VI sesję Rady Miasta Zduńska Wola w dniu 21 lutego 2019 r. (czwartek) o godz. 10.00, w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26 (sala obrad Rady Miasta, I piętro).

Zarządzenie Prezydenta Miasta Zduńska Wola w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach profilaktyki chorób pn. „Profilaktyka w zakresie wczesnego wykrywania raka piersi”

Zarządzenie


Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na wybór realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach profilaktyki chorób pn. „Profilaktyka w zakresie wczesnego wykrywania raka piersi”.

Zarządzenie


Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na wybór realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach profilaktyki chorób pn. „Profilaktyka cukrzycy wśród uczniów szkół podstawowych”.

Zarządzenie


Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Zduńska Wola na rok 2019.


Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Sp z o. o. ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu.
Szczegółowe kryteria w załączniku. 

Ogłoszenie o konkursie


Prezydent Miasta Zduńska Wola zaprasza osoby organizacje pozarządowe lub przedstawicieli podmiotów leczniczych do komisji konkursowych opiniujących oferty w konkursie ofert na wybór realizatora programów: wczesnego wykrywania raka piersi oraz profilaktyki cukrzycy wód uczniów szkół podstawowych.


Oferty należy składać do dnia 14 lutego 2019 r. do godziny 15:30 w kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola.


Zduńska Wola realizuje program w zakresie wczesnego wykrywania raka piersi. Prezydent Miasta ogłosił konkurs, który ma wyłonić wykonawcę badań. Jest adresowany do podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne. Urząd Miasta Zduńska Wola oferty przyjmuje do 13 lutego 2019 r.


Prezydent Miasta Zduńska Wola informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta Zduńska Wola w terminie do 15 marca 2019 roku.