Dzisiaj jest: poniedziałek 16 września 2019        Imieniny: Edyta, Kamil, Korneliusz

Zduńska Wola realizuje program w zakresie wczesnego wykrywania raka piersi. Prezydent Miasta ogłosił konkurs, który ma wyłonić wykonawcę badań. Jest adresowany do podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne. Urząd Miasta Zduńska Wola oferty przyjmuje do 13 lutego 2019 r.

Prezydent Miasta Zduńska Wola informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta Zduńska Wola w terminie do 15 marca 2019 roku.


Jakub Trenkner, Przewodniczący Rady Miasta Zduńska Wola, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) zwołuje V sesję Rady Miasta Zduńska Wola w dniu 24 stycznia 2019 r. (czwartek) o godz. 10.00, w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26 (sala obrad Rady Miasta, I piętro).


Prezydent Miasta Zduńska Wola i Starosta Zduńskowolski zapraszają na spotkanie w sprawie gazyfikacji Osiedla Nowe Miasto.


Zgodnie z art. 205 ust. 2 i 5 Przepisów wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe ustala się tryb składania wniosków dot. przeniesienia ucznia obecnej klasy III (dot. wyłącznie szkół: SP 7 i ZSP 1) i klasy VI do publicznej szkoły podstawowej, powstałej z przekształcenia gimnazjum. Wnioski kierowane do dyrektora szkoły składać należy w sekretariacie szkoły, w której uczeń realizuje obowiązek szkolny, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2019 roku.


Prezydent Miasta Zduńska Wola wydał zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym dla  mieszkańców miasta Zduńska Wola w 2019 roku.

zarządzenie


Lista wolnych stanowisk handlowych na targowisku "Mój Rynek" w Zduńskiej Woli
stan na dzień 03.01.2019 r.
Lp. Teren wybrukowany
1 miejsce 10
2 miejsce 27
3 miejsce 60

Z dniem 1 stycznia 2019 roku zmienia się bank obsługujący budżet Miasta Zduńska Wola. W związku z tym, wszelkie dochody oraz opłaty skarbowe, z wyłączeniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi winny być wpłacane na nowy numer rachunku bankowego dochodów:

MIASTO ZDUŃSKA WOLA
LUDOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZDUŃSKIEJ WOLI
47 9279 0007 0071 1166 2000 0150

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na rachunek:

MIASTO ZDUŃSKA WOLA
LUDOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZDUŃSKIEJ WOLI
39 9279 0007 0071 1166 2000 0100

 


Prezydent Miasta Zduńska Wola wydał zarządzenie dotyczące powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym dla mieszkańców miasta Zduńska Wola w 2019 roku.

Zarządzenie