Dzisiaj jest: poniedziałek 16 września 2019        Imieniny: Edyta, Kamil, Korneliusz

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli prowadzi  stały nabór kandydatów do bazy opiekunów prawnych i kuratorów dla osób niepełnosprawnych, dla osób częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnionych.

Zgłoszenia kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. pn. "Udzielanie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Zduńska Wola w schronisku dla osób bezdomnych w 2018 r." 


Prezydent Miasta Zduńska Wola zawiadamia o wystawieniu do sprzedaży następujących działek miejskich:

  1. ul. Henrykowska nr 23B - pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 23.10.2018 r., o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zduńska Wola ul. Stefana Złotnickiego nr 12 - Gabinet Radnego - POBIERZ OGŁOSZENIE
  2. ul. Lipowa - Moniuszki - pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 27.11.2018 r., o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zduńska Wola ul. Stefana Złotnickiego nr 12 - Gabinet Radnego - POBIERZ OGŁOSZENIE

 


Prezydent Miasta Zduńska Wola Piotr Niedźwiecki serdecznie zaprasza do składania wniosków i uwag do projektu uchwały w sprawie powołania Zduńskowolskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu. Zaproszenie adresowane jest do organizacji pozarządowych, wskazanych w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), zwanej dalej ustawą, oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 tej ustawy, tj.:


Program Czyste Powietrze zakłada możliwość pozyskania dofinansowania wymiany starych pieców na nowe źródła ciepła i termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Program jest realizowany przez Ministerstwo Środowiska i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Niżej znajdziecie Państwo przydatne linki z informacjami o zasadach udziału w programie.


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Zduńska Wola na rok 2019:


Informacja Prezydenta Miasta Zduńska Wola dotycząca rozstrzygnięcia II otwartego konkursu ofert na wsparcie finansowe przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w 2018 r. 


Na postawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 oraz 1349) wyznacza się niżej wymienione miejsca na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów i haseł wyborczych wszystkich komitetów wyborczych.


Prezydent Miasta Zduńska Wola Piotr Niedźwiecki informuje, że w ramach ogłoszonego w dniu 29 czerwca 2018 roku przez Miasto Zduńska Wola otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych samorządu gminy w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. "Udzielanie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Zduńska Wola w schronisku dla osób bezdomnych" wybrani oferenci odstąpili od zawarcia umów na realizację: