Dzisiaj jest: sobota 28 marca 2020        Imieniny: Aniela, Sykstus, Joanna

60+ smart city – innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej

1 września 2019 roku Miasto Zduńska Wola rozpoczęło realizację projektu pn. „60+ smart city – innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Wartość Projektu wynosi 752 700,00 złotych netto, z czego 90% to wysokość dofinansowania we wnioskowanej kwocie 677 430,00 zł (dofinansowanie składa się w 85% ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% ze środków budżetu państwa). Na wkład własny  składa się 10% kosztów kwalifikowanych w wysokości 75 270,00 zł oraz wysokość podatku VAT. Całkowity koszt projektu to około 900 000 zł brutto.

Projekt będzie realizowany w latach 2019-2021.

Głównym celem projektu jest aranżacja miasta jako przestrzeni przyjaznej do życia dla osób 60+ poprzez wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych zwiększających poczucie bezpieczeństwa oraz podnoszących poziom aktywności. Dodatkowe cele projektu to: budowanie społeczeństwa informacyjnego poprzez edukację informatyczno-technologiczną seniorów (ograniczenie zjawiska wykluczenia cyfrowego); zintensyfikowanie współdecydowania w sprawach Miasta oraz współtworzenia jego przestrzeni poprzez zaangażowanie obywateli; angażowanie różnych grup społecznych  w diagnozę sposobu zarządzania Miastem; upowszechnianie idei współpracy pomiędzy pokoleniami w celu wzajemnego przekazywania umiejętności (synergia elementów tradycyjnych ze społeczeństwem informatycznym).

Działania planowane do realizacji w ramach projektu:

  1. zakup urządzeń elektronicznych z funkcją GPS dla osób starszych z problemami  z pamięcią (np. Alzheimer, demencja) wraz z całodobowym monitoringiem;
  2. realizacja specjalnego placu integracji zlokalizowanego na skwerze w samym centrum miasta;
  3. interaktywne kioski informacyjne;
  4. szkolenia i warsztaty oraz realizacja Forum Międzypokoleniowego przy współudziale Partnera -  Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola;
  5. konsultacje społeczne;
  6. działania edukacyjne i promocyjne ( w tym wizyty studyjne).


Projekt jest pilotażowy, wypracowywany w trakcie realizacji wraz z mieszkańcami. Jego wyniki mają się stać wskazówkami dla innych samorządów. Stworzenie katalogu dobrych praktyk oraz filmu ma na celu pokazanie szans i zagrożeń dla idei smart miastach o różnej specyfice.

W IV kwartale 2019 roku przeprowadzona zostanie diagnoz wśród mieszkańców miasta będących jednocześnie grupą docelową projektu.