Dzisiaj jest: środa 23 października 2019        Imieniny: Marleny, Edwarda, Seweryna

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Studium nie jest aktem prawa miejscowego. Stanowi narzędzie do kształtowania polityki przestrzennej samorządu oraz wyraża jego poglądy i postanowienia związane z rozwojem miasta. Jest to dokument planistyczny sporządzany dla obszaru całego miasta. Określona w Studium polityka przestrzenna jest zgodna z zasadami ustanowionymi przepisami prawa. Opracowanie spełnia funkcję wytycznych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, stanowiących przepisy miasta, które nie mogą naruszać ustaleń Studium.

  1. Uchwała w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zduńska Wola - treść uchwały
  2. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zduńska Wola – załącznik nr 1
  3. Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zduńska Wola – załącznik nr 2
  4. Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zduńska Wola – Komunikacja – stan istniejący – mapka nr 1
  5. Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zduńska Wola – Komunikacja – kierunki – mapka nr 2
  6. Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zduńska Wola – Synteza uwarunkowań, możliwości rozwoju – załącznik nr 3
  7. Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zduńska Wola – Kierunki zagospodarowania, polityka przestrzenna – załącznik nr 4
  8. Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zduńska Wola – Gospodarka wodno-ściekowa – załącznik nr 5
  9. Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zduńska Wola – Energetyka, telekomunikacja – załącznik nr 6