Dzisiaj jest: środa 23 października 2019        Imieniny: Marleny, Edwarda, Seweryna

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Podstrefa Zduńska Wola

Podstrefa Zduńska Wola jest jedną z 44 podstref należących do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z wolnymi terenami pod inwestycje o powierzchni łącznie ponad 6 ha. Podstrefa jest wyodrębnionym obszarem na terenie miasta lub gminy, gdzie przedsiębiorcy mogą rozpocząć działalność na preferencyjnych warunkach i korzystać z pomocy publicznej.

Mapa – tereny inwestycyjne w podstrefie Zduńska Wola 

W Podstrefie Zduńska Wola zainwestowali:

 • FERAX Sp. z o.o. – branża odzieżowa


Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna zajmuje powierzchnię 1339 ha i obejmuje swoim zasięgiem województwo łódzkie, wschodnią część województwa wielkopolskiego i zachodnią część województwa mazowieckiego. Oferuje zlokalizowane w centrum Polski, świetnie skomunikowane, atrakcyjne tereny pod inwestycje przemysłowe i wybrane usługi. Duży wybór działek inwestycyjnych, ulgi podatkowe oraz profesjonalne doradztwo w zakresie pomocy publicznej na inwestycje sprawiają, że Łódzka Strefa jest idealnym miejscem dla przedsiębiorców zainteresowanych rozwojem działalności.

Pomoc publiczna

Przedsiębiorcy, którzy chcą rozpocząć działalność gospodarczą na terenie Łódzkiej SSE, mogą skorzystać z regionalnej pomocy publicznej na nowe inwestycje przyznanej w formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub osób fizycznych. Warunkiem skorzystania z ulgi podatkowej jest uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w strefie, które w imieniu Ministerstwa Gospodarki wydaje Zarządzający ŁSSE.

Pomoc publiczna przyznawana jest z tytułu:

 • nowej inwestycji
 • nowych miejsc pracy

Przedsiębiorca ma pełną swobodę w wyborze pomocy, z której chce korzystać. Wsparcie przyznawane jest aż do wyczerpania pełnej kwoty należnej pomocy publicznej, jednak nie dłużej niż do końca funkcjonowania Strefy (obecnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, do końca 2026r.).

Rodzaje nowej inwestycji:

 • utworzenie nowego zakładu
 • zwiększenie zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu
 • dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez wprowadzenie nowych produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie
 • zasadnicza zmiana całościowego procesu produkcji istniejącego zakładu
 • nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił


Definicja nowych miejsc pracy:

 • przyrost netto miejsc pracy w danym przedsiębiorstwie w związku z realizacją nowej inwestycji w stosunku do średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy przed dniem uzyskania zezwolenia.


Pomoc publiczna z tytułu nowej inwestycji

Kosztami kwalifikowanymi inwestycji są:

 • cena nabycia terenów lub prawa ich użytkowania wieczystego
 • cena nabycia środków trwałych (wyposażenie, park maszynowy) – w przypadku sektora MŚP możliwy jest zakup używanych środków trwałych
 • wydatki na budowę oraz infrastrukturę
 • koszt rozbudowy lub modernizacji istniejących środków trwałych
 • wydatki na wymagane licencje, patenty oraz inne niematerialne środki do prowadzenia działalności
 • wydatki na wynajem lub leasing działek, budynków pod warunkiem, że czas najmu lub leasingu nie jest krótszy niż 5 lat (3 lata dla MŚP) od przewidywanego terminu zakończenia inwestycji.


Pomoc publiczna z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy


Kosztami kwalifikowanymi pracy są:

 • dwuletnie koszty związane z nowoutworzonymi miejscami pracy, koszty płacy brutto tych pracowników, powiększone o obowiązkowe składki, takie jak ZUS, ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia tych pracowników.


Wysokość wsparcia na inwestycje uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa:

 • 35% dla dużych firm
 • 45% dla średnich firm
 • 55% dla małych firm


Wysokość pomocy publicznej = wysokość wsparcia (%) x koszty kwalifikowane. Przy czym koszty kwalifikowane to koszty nowej inwestycji lub koszty nowoutworzonych miejsc pracy.

WARUNKI UZYSKANIA ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE ŁSSE:

 • złożenie wniosku o przyznanie pomocy przed rozpoczęciem inwestycji,
 • minimalna wysokość kosztów nowej inwestycji: minimum 100 000 EUR,
 • utworzenie nowych miejsc pracy.


WARUNKI KORZYSTANIA ZE ZWOLNIENIA PODATKOWEGO:

 • utrzymanie inwestycji w regionie przez okres nie krótszy niż 5 lat od zakończenia inwestycji (3 lata dla MŚP)
 • utrzymanie własności składników majątku przez okres 5 lat (3 lata dla MŚP)
 • utrzymywanie poziomu zatrudnienia przez okres minimum 5 lat (3 lata w przypadku MŚP)
 • udział środków własnych w wysokości co najmniej 25% całkowitych kosztów inwestycji
 • zwolnienia podatkowe przysługujące wyłącznie z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w oparciu o zezwolenie


Na terenie ŁSSE można prowadzić większość rodzajów działalności gospodarczej:

 • produkcyjną
 • usługową (w tym usługi magazynowania)
 • w ramach sektora BPO: usługi informatyczne, badawczo-rozwojowe, rachunkowo-księgowe, audytu finansowego, centrów telefonicznych oraz usługi w zakresie badań i analiz technicznych


Pomoc zespołu

Proces przed- i poinwestycyjny prowadzony jest przy wsparciu dedykowanego pracownika ŁSSE, w ramach którego:

 • ściśle współpracujemy z władzami lokalnymi w celu usprawnienia przebiegu procesu inwestycyjnego
 • organizujemy bezpłatne szkolenia dla Inwestorów
 • organizujemy coroczne spotkania integrujące Inwestorów
 • promujemy Inwestorów w mediach
 • pomagamy w kontaktach z Ministerstwem Rozwoju

W ramach wsparcia przy realizacji inwestycji, pracownicy ŁSSE ułatwiają współpracę z gestorami sieci np. gazowej czy energetycznej oraz innymi instytucjami i podmiotami otoczenia biznesu. Wieloletnie doświadczenie w procesie obsługi Inwestora zaowocowało ideą stworzenia innowacyjnego Programu Partner, który zrzesza rzetelnych, sprawdzonych partnerów w różnych branżach począwszy od projektów technicznych, poprzez budowę, nadzór, wyposażenie i rekrutacje pracowników, a także inne usługi (finansowe, doradcze, etc.).
          
Agnieszka Sobieszek
Dyrektor Departamentu Pozyskiwania Inwestora
kontakt i bieżąca obsługa Inwestorów
tel. (+48) 42 275 50 52
agnieszka.sobieszek@sse.lodz.pl

Bartosz Rzętkiewicz
Z-ca Dyrektora Departamentu Pozyskiwania Inwestora
obszar edukacji, klastry,
środki unijne
tel. (+48) 42 275 50 76
bartosz.rzetkiewicz@sse.lodz.pl

Dorota Lombardi
Z-ca Dyrektora Departamentu Pozyskiwania Inwestora
kontakt i bieżąca obsługa Inwestorów, obszar edukacji
tel. (+48) 42 275 50 51
dorota.lombardi@sse.lodz.pl                                       
    
Rafał Karolczak
Specjalista ds. Pozyskiwania Inwestora
kontakt i bieżąca obsługa Inwestorów
tel. (+48) 42 275 50 55
rafal.karolczak@sse.lodz.pl

Patrycja Wojtania
Specjalista ds. Pozyskiwania Inwestora
kontakt i bieżąca obsługa Inwestorów, obszar edukacji, klastry, środki unijne
tel. (+48) 42 275 50 54
patrycja.wojtania@sse.lodz.pl

Joanna Siwińska
Specjalista ds. Pozyskiwania   Inwestora
kontakt i bieżąca obsługa Inwestorów, środki unijne, klastry
tel. (+48) 42 275 50 77
joanna.siwinska@sse.lodz.pl

Kontakt

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
ul. Tymienieckiego 22/24
90-349 Łódź
www.sse.lodz.pl
info@sse.lodz.pl
tel.  (+48) 42 676 27 53
 (+48) 42 676 27 54
fax. (+48) 42 676 27 55

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Warunki uzyskania zezwolenia 
Procedura ubiegania się o zezwolenie
Akty prawne