Dzisiaj jest: poniedziałek 16 września 2019        Imieniny: Edyta, Kamil, Korneliusz

Stypendia i pomoc

Stypendia szkolne
Przysługują:

 • dziecku niepełnosprawnemu,
 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży realizację odpowiednio obowiązku szkolnego/obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami,
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.


Termin składania wniosku: do 15 września danego roku szkolnego

 • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.


Termin składania wniosku: do 15 października danego roku szkolnego.

Prawo do otrzymania stypendium szkolnego przysługuje osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634 zł netto, a dla osoby w rodzinie - 514 zł netto, zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Dodatkowe informacje: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli, ul. Getta Żydowskiego 21 B, 98-220 Zduńska Wola, Dział Świadczeń i Usług, tel. 43 823 53 87, www.mopscos.pl.

Zasiłek szkolny
Przysługuje:

 • uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.


Zasiłek szkolny to świadczenie pieniężne na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Można się o niego ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego powinien zawierać dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. nie więcej niż 455,00 zł).

Dodatkowe informacje: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli, ul. Getta Żydowskiego 21 B, 98-220 Zduńska Wola, Dział Świadczeń i Usług, tel. 43 823 53 87, www.mopscos.pl.


Stypendia za dobre wyniki w nauce
Stypendia są fundowane przez Miasto Zduńska Wola i wypłacane z budżetu miasta za pośrednictwem dyrektorów szkół. Są przyznawane za dobre wyniki w nauce (średnia minimum 5,0) przy co najmniej dobrej ocenie z zachowania. Niektóre szkoły biorą również pod uwagę osiągnięcia sportowe swoich wychowanków. Mogą się o nie ubiegać wszyscy uczniowie gimnazjów oraz uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych, przy czym uczniowie klas IV dopiero na koniec roku. Stypendium jest przyznawane po każdym półroczu i na pół roku. Jego wysokość to 55 zł/miesiąc w szkołach podstawowych i 60 zł/miesiąc w gimnazjach.

W przypadku większej liczby uczniów ubiegających się o przyznanie stypendium każda szkoła ustaliła własne kryteria, które decydują o jego przyznaniu:

Szkoła Podstawowa nr 2

 • średnia ocen,
 • ocena z zachowania,
 • brak oceny dostatecznej,
 • suma punktów za oceny celujące: język polski, matematyka – 10 punktów, język obcy, przyroda, historia – 7 punktów, pozostałe przedmioty – 3 punkty.


Szkoła Podstawowa nr 6

 • średnia ocen z przedmiotów obowiązkowych (stypendium otrzymują uczniowie z najwyższą średnią),
 • brak oceny dostatecznej ,
 • większa liczba ocen celujących wg punktacji, język polski, matematyka – 10 punktów, przyroda, historia, język obcy – 7 punktów, zajęcia komputerowe, zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, w-f, religia – 3 punkty,
 • ocena zachowania (w pierwszej kolejności bierze się pod uwagę uczniów z najwyższą oceną zachowania).


Szkoła Podstawowa nr 7

 • średnia ocen z przedmiotów obowiązkowych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
 • ocena z zachowania,
 • wyższy wynik ze sprawdzianu po szkole podstawowej (przy stypendium za II semestr, dotyczy tylko uczniów klas VI),
 • brak oceny dostatecznej,
 • większa liczba ocen celujących według punktacji: język polski, matematyka – 10 punktów, przyroda, historia, język obcy – 7 punktów, zajęcia komputerowe, zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, wychowanie fizyczne – 3 punkty.


Szkoła Podstawowa nr 9

 • średnia ocen,
 • średnia z zachowania,
 • wyższy wynik ze sprawdzianu po szkole podstawowej – min. 90% możliwych do uzyskania punktów (przy stypendium za II semestr),
 • brak oceny dostatecznej,
 • większa liczba ocen celujących wg. punktacji, język polski, matematyka – 10 punktów, przyroda, historia, język obcy- 7 punktów, informatyka, technika, plastyka, muzyka, w-f – 3 punkty,


Szkoła Podstawowa nr 10

 • średnia ocen z przedmiotów obowiązkowych,
 • ocena z zachowania,
 • brak oceny dostatecznej,
 • większa liczba ocen celujących według punktacji: język polski, matematyka – 10 punktów, przyroda, historia i społeczeństwo, język obcy – 7 punktów, zajęcia komputerowe, zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, wychowanie fizyczne, religia – 3 punkty.


Szkoła Podstawowa nr 11

 • średnia ocen z przedmiotów obowiązkowych,
 • ocena z zachowania,
 • brak oceny dostatecznej,
 • większa liczba ocen celujących według punktacji: język polski, matematyka – 10 punktów, przyroda, historia, języki obce – 7 punktów, informatyka, technika, plastyka, muzyka, w-f – 3 punkty.


Szkoła Podstawowa nr 13

Stypendium otrzymują uczniowie, którzy uzyskali największą liczbę punktów:

 • średnia ocen z przedmiotów obowiązkowych: 5.0 – 1 punkt, 5.1 – 2 punkty, 5.2 – 3 punkty, 5.3 – 4 punkty, 5.4 – 5 punkty, 5.5 – 6 punkty, 5.6 – 7 punkty, 5.7 – 8 punkty, 5.8 – 9 punkty, 5.9 – 10 punkty, 6. 0 – 11 punkty
 • ocena zachowania: wzorowe – 10 punktów, bardzo dobre – 9 punktów,
 • oceny celujące: język polski, matematyka – 10 punktów, przyroda, historia, język obcy – 7 punktów, informatyka, technika, plastyka, muzyka, religia, w-f – 3 punkty,
 • oceny dobre – uczniowi, który uzyskał ocenę dobrą odejmuje się punkty w następującej liczbie: język polski, matematyka – 3 punkty, przyroda, historia, język obcy – 2 punkty, informatyka, technika, plastyka, muzyka, religia, w-f – 1 punkt.


Publiczne Gimnazjum nr 1

 • osiągniecie tytułu laureata lub finalisty kuratoryjnego konkursu przedmiotowego,
 • osiągniecie 1-3 miejsca w konkursie przedmiotowym lub artystycznym co najmniej na szczeblu powiatowym,
 • ocena zachowania,
 • brak oceny dostatecznej,
 • liczba ocen celujących.


Publiczne Gimnazjum nr 2

 • osiągnięcie tytułu laureata lub finalisty kuratoryjnego konkursu przedmiotowego,
 • osiągnięcie 1-3 miejsca w konkursie przedmiotowym lub artystycznym co najmniej na szczeblu powiatowym,
 • ocena z zachowania,
 • brak oceny dostatecznej,
 • liczba ocen celujących.


Publiczne Gimnazjum nr 3

 • średnia ocen z przedmiotów obowiązkowych,
 • ocena z zachowania,
 • brak oceny dostatecznej,
 • liczba ocen celujących wg punktacji: język polski, matematyka – po 10 punktów, biologia, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, chemia, fizyka, języki obce – po 7 punktów, informatyka, muzyka, plastyka, wychowanie fizyczne, technika, zajęcia techniczne, zajęcia artystyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, religia – po 3 punkty,
 • stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który zajął miejsce (od I do III) w zawodach sportowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim w sportach olimpijskich oraz uzyskał co najmniej dobrą ocenę zachowania.


Publiczne Gimnazjum nr 4

 • średnia ocen,
 • ocena z zachowania,
 • brak oceny dostatecznej,
 • większa liczba ocen celujących.


Publiczne Gimnazjum nr 5

 • średnia ocen z przedmiotów obowiązkowych,
 • wyższa ocena z zachowania,
 • brak oceny dostatecznej
 • większa liczba ocen celujących wg punktacji: język polski, matematyka – po 10 punktów, biologia, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, chemia, fizyka, język obcy1, język obcy2 – po 7 punktów, informatyka, zajęcia techniczne, muzyka, plastyka, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, zajęcia artystyczne, religia – po 3 pkt.