Dzisiaj jest: środa 23 października 2019        Imieniny: Marleny, Edwarda, Seweryna

Dla organizacji

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA ZDUŃSKA WOLA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA 2018–2019

 I. Cel główny i cele szczegółowe programu 

 1. Celem głównym Programu jest umocnienie lokalnych działań obywatelskich poprzez budowanie partnerstwa między samorządem a organizacjami pozarządowymi. Ponadto stworzenie warunków dla powstawania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnej, poprawa jakości życia poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych oraz integracja podmiotów polityki lokalnej obejmująca swym zakresem sferę zadań publicznych.
 2. Celami szczegółowymi Programu są:
  1. określenie priorytetowych działań Miasta w sferze zadań publicznych na lata 2018-2019;
  2. podniesienie jakości życia i pełniejsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców Miasta Zduńska Wola poprzez zwiększenie aktywności organizacji;
  3. zapewnienie efektywnego wykonania zadań publicznych Miasta poprzez włączenie w ich realizację organizacji pozarządowych i innych podmiotów;
  4. stworzenie warunków do powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnej;
  5. wykorzystanie potencjału i możliwości organizacji pozarządowych;
  6. integracja organizacji realizujących zadania publiczne;
  7. promowanie i wzmacnianie postaw obywatelskich;
  8. poprawę jakości życia poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb społecznych;
  9. zwiększenie udziału mieszkańców Miasta w rozwiązywaniu lokalnych problemów;
  10. otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność w wykonywaniu zadań publicznych;
  11. racjonalne wykorzystanie publicznych środków finansowych.


 II. Zasady współpracy 

Współpraca Miasta Zduńska Wola z organizacjami pozarządowymi odbywa się w oparciu o następujące zasady:

 1. Pomocniczości - wskazuje podział zadań pomiędzy sektorem publicznym a obywatelskim zapewniając ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny oraz terminowy.
 2. Suwerenności stron - współpraca z zachowaniem autonomii partnerów z możliwością zgłaszania propozycji i deklaracji oraz zachowaniem otwartości na propozycje drugiej strony.
 3. Partnerstwa - współpraca równorzędnych dla siebie podmiotów w rozwiązywaniu wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganiu wspólnie wytyczonych celów.
 4. Efektywności - wspólne dążenie do osiągania możliwie najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych.
 5. Uczciwej konkurencji i jawności - zakłada kształtowanie przejrzystych zasad współpracy opartych na równych, jawnych kryteriach przy dokonywaniu oceny tych działań i podejmowaniu decyzji w zakresie ich finansowania.


  III. Zakres przedmiotowy 

 1. Przedmiotem współpracy Miasta Zduńska Wola z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami jest:
  1. realizacja zadań Miasta Zduńska Wola określonych w ustawach;
  2. podwyższenie efektywności działań kierowanych do mieszkańców Miasta Zduńska Wola;
  3. zaspokajanie potrzeb społecznych, kierując się ich szczególną społeczną użytecznością;
  4. konsultowanie aktów prawa miejscowego w działaniach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i innych podmiotów;
  5. tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów.


  IV. Formy współpracy 

 1. Współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ma charakter finansowy i pozafinansowy, odbywa się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
 2. Do podstawowych form współpracy pozafinansowej należą w szczególności:
  1. tworzenie wspólnych projektów;
  2. prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej dotyczącej wspólnie podejmowanych projektów;
  3. tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i konsultacyjnym współpracujących  w tworzeniu Programu;
  4. doradztwo i udzielenie pomocy merytorycznej organizacjom pozarządowym i innym podmiotom w przygotowywaniu projektów;
  5. zbieranie i udostępnianie informacji o projektach i zadaniach realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty na rzecz mieszkańców Miasta;
  6. bieżąca wymiana informacji między administracją a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami;
  7. otwarte spotkania pomiędzy organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami a przedstawicielami samorządu;
  8. koordynowanie działań, prowadzenie wspólnych przedsięwzięć, wspólne organizowanie konferencji, szkoleń, spotkań czy współpracy przy świadczeniu konkretnych usług na rzecz społeczności lokalnej;
  9. publikowanie na stronie internetowej informacji o aktualnej bazie organizacji pozarządowych i innych podmiotów oraz informacji o zadaniach realizowanych przez Miasto oraz przez organizacje.
 3. Do podstawowych form współpracy finansowej zalicza się zlecanie realizacji zadań organizacjom pozarządowym i innym podmiotom poprzez:
  1. powierzenie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji;
  2. wspieranie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
 4. Wspieranie oraz powierzanie odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania.


 V. Zadania priorytetowe 

Miasto podejmując działania w sferze zadań publicznych ustala zadania priorytetowe, które będą zlecone do realizacji uprawnionym podmiotom.

 1. w zakresie pomocy społecznej:
  1. w zależności od potrzeb społecznych, zwiększenie liczby placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego (świetlic środowiskowych), zajmujących się zagospodarowaniem czasu wolnego dzieciom i młodzieży,
  2. usprawnienie systemu pomocy osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej, szczególnie poprzez zwiększenie dostępności do Punktu ds. Przemocy w Rodzinie ofiarom przemocy oraz realizację programów korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy;
 2. w zakresie ochrony i promocji zdrowia:
  1. popularyzowanie wiedzy o zachowaniach zdrowotnych oraz profilaktyce chorób, szczególnie zakaźnych i cywilizacyjnych,
  2. popularyzowanie wiedzy o zagrożeniach zdrowotnych wynikających z uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz zachowaniach stanowiących zagrożenie dla zdrowia,
  3. promocja i ochrona zdrowia, szczególnie w tych obszarach, które nie są dostatecznie zabezpieczone w ramach systemu ochrony zdrowia,
  4. wspieranie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii;
 3. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:
  1. realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
  2. wspieranie działań promujących zdrowy tryb życia bez nałogów wśród mieszkańców Miasta,
  3. wspieranie zajęć terapeutycznych skierowanych do osób uzależnionych, abstynentów w procesie zdrowienia oraz ich rodzin,
  4. działalność na rzecz reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu alkoholizmu i narkomanii;
 4. w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - wspieranie działań statutowych realizowanych przez wspólnoty i społeczności lokalne;
 5. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i psychoprofilaktyki;
 6. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
  1. upowszechnianie kultury,
  2. edukacja kulturalna dzieci i młodzieży,
  3. działania na rzecz kultury, sztuki oraz wspieranie zadań z zakresu ochrony dóbr kultury i tradycji,
  4. upowszechnianie i promocja twórczości kulturalnej w kraju i za granicą;
 7. w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 8. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
  1. wspieranie działań na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu mieszkańców Miasta, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,
  2. wspieranie działań w zakresie tworzenia i doskonalenia systemu szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem zespołowych gier sportowych,
  3. wspieranie działań mających na celu rozbudowę i poprawę jakości posiadanej przez Miasto bazy sportowej i rekreacyjnej,
  4. wspieranie działań mających na celu lepsze i efektywniejsze wykorzystanie posiadanej przez Miasto bazy sportowej i rekreacyjnej,
  5. wspieranie organizacji imprez i widowisk sportowych;
 9. w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:
  1. objęcie ochroną prawną drzew i uznania ich za pomniki przyrody,
  2. prowadzenie działalności w zakresie monitorowania i likwidacji zagrożeń środowiska, ochrony życia i zdrowia ludzi oraz zwierząt,
  3. prowadzenie działań informujących i promujących zasady segregacji odpadów komunalnych,
  4. prowadzenie konkursów ekologicznych,
  5. prowadzenie kampanii edukacyjnej w zakresie ochrony powietrza.


 VI. Okres realizacji programu 

Program zaplanowany został w perspektywie dwuletniej i będzie realizowany w latach 2018-2019.

 VII. Sposób realizacji programu 

W ramach zadań priorytetowych wymienionych w programie Miasto określi szczegółowe rodzaje zadań publicznych przewidzianych do zlecenia, formę zlecenia oraz wysokość środków na poszczególne zadania. Wspieranie oraz powierzanie zadań odbywać się będzie po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania. Prezydent Miasta powoła komisje konkursowe w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych. Po przeprowadzonych postępowaniach konkursowych komisje konkursowe przedstawią Prezydentowi Miasta protokoły w celu zatwierdzenia.

 VIII. Finansowanie programu 

 1. Na realizację Programu planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości nie mniejszej niż 500.000,00 złotych rocznie.
 2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, zabezpieczone zostaną w ramach budżetu Miasta uchwalonego corocznie przez Radę Miasta.


  IX. Ocena realizacji programu 

 1. Prezydent Miasta dokonuje ewaluacji Programu.
 2. Uwagi, wnioski i propozycje dotyczące bieżącej realizacji Programu mogą być zgłaszane Prezydentowi Miasta.
 3. Uwagi, wnioski i propozycje, o których mowa w ust. 2 związane z realizowanymi przez organizacje pozarządowe i inne podmioty zadaniami publicznymi będą wykorzystywane do usprawnienia współpracy.

 X. Informacja o sposobie tworzenia programu oraz przebieg konsultacji 

 1. Prace nad przygotowaniem Programu współpracy zostały wykonane w Biurze Promocji, Kultury, Partycypacji i Komunikacji Społecznej.
 2. Informacja o sposobie tworzenia Programu:
  1. opracowanie Programu przez właściwe komórki merytoryczne Urzędu Miasta;
  2. przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji, których przedmiotem jest projekt Programu;
  3. zebranie przez właściwe komórki merytoryczne Urzędu Miasta uwag i wniosków zgłoszonych podczas konsultacji;
  4. przedstawienie wyników Prezydentowi Miasta;
  5. przygotowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu oraz przedłożenie jego treści pod obrady Rady Miasta;
  6. podjęcie przez Radę Miasta uchwały w sprawie przyjęcia Programu.
 3. Informacja o przebiegu konsultacji.
  Konsultacje projektu Programu przeprowadzono na podstawie uchwały Rady Miasta w sprawie określenie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w następujących etapach:
  1. ogłoszenie przez Prezydenta Miasta, w drodze zarządzenia, sposobu przeprowadzenia konsultacji projektu Programu;
  2. zamieszczenie informacji o możliwości składania uwag i wniosków dotyczących projektu Programu na tablicach ogłoszeń w miejscach zwyczajowo przyjętych, w tym w Urzędzie Miasta, na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zduńska Wola;
  3. powołanie komisji konsultacyjnej;
  4. rozpatrzenie uwag i wniosków przez Prezydenta Miasta;
  5. przygotowanie protokołu z posiedzenia komisji konsultacyjnej;
  6. przedstawienie protokołu Prezydentowi Miasta;
  7. wprowadzenie uwzględnionych uwag i wniosków do projektu Programu;
  8. przygotowanie informacji o wynikach konsultacji i zamieszczenie ich treści na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Zduńska Wola oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zduńska Wola.


  XI.  Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert 

 1. Prezydent Miasta powołuje komisję konkursową w celu zaopiniowania złożonych ofert, każdorazowo po ogłoszeniu konkursu ofert.
 2. W skład komisji konkursowej wchodzą:
  1. przedstawiciele organu wykonawczego Miasta;
  2. przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych podmiotów nie biorących udziału w konkursie.
 3. W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
 4. Pracami komisji kieruje jej przewodniczący.  
 5. Komisja konkursowa obraduje na posiedzeniach zamkniętych bez udziału oferentów.
 6. Za udział w pracach komisji konkursowej nie przysługuje wynagrodzenie i zwrot kosztów podróży.
 7. Komisja konkursowa dokonuje oceny formalnej i merytorycznej ofert, zgodnie z kryteriami zawartymi w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert.
 8. Komisja konkursowa rozpatruje oferty z zachowaniem warunków określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 9. Decyzję o przyznaniu bądź nie przyznaniu dotacji podejmuje Prezydent Miasta w oparciu o rekomendację komisji konkursowej.
 10. Wyniki konkursu zamieszcza się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zduńska Wola, na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Zduńska Wola.
 11. Szczegółowy tryb i zasady pracy komisji konkursowej określa Prezydent Miasta w drodze zarządzenia.


 XII. Postanowienia końcowe

 1. Program stanowi zbiór zasad regulujących współpracę władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.
 2. Zasady współpracy mogą być modyfikowane wraz ze zmianą przepisów prawa.
 3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym programie stosuje się przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy Kodeks Cywilny, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.