Dzisiaj jest: piątek 22 listopada 2019        Imieniny: Cecylia, Jonatan, Stefan

Aktualności

 

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 w kwocie 2.861484,55 zł a także Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 3.500.000,00 zł.

 

 

13 września 2018 r.

PREZYDENT MIASTA ZDUŃSKA WOLA INFORMUJE, ŻE MIASTO ZDUŃSKA WOLA REALIZUJE PROJEKT PN. „REWALORYZACJA PARKU MIEJSKIEGO W ZDUŃSKIEJ WOLI”.

Projekt Nr RPLD.05.04.02-10-0011/16 jest realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Rozwoju Regionalnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lodzi.

Zgodnie z umową o dofinansowanie Nr UDA-RPLD.05.04.02.10-0011/16-00, zawartą w dniu 22 lipca 2016 roku pomiędzy Województwem Łódzkim  i Miastem Zduńska Wola oraz aneksem Nr UDA-RPLD.05.04.02-10-0011/16-01 z dnia 7 marca 2018 roku przewiduje się dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej w kwocie nieprzekraczającej 2.861.484,55 zł.  zł.

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosi 3.500.000,00 zł.

 Cele projektu:

 • zachowanie i ochrona bogactwa przyrodniczego występującego w regionie województwa łódzkiego
 • zachowanie i ochrona istniejących walorów historyczno-kulturowych i przyrodniczych parku miejskiego.


Projekt obejmuje:

 • przebudowę stawów wraz z ich uszczelnieniem i wykonaniem filtra mineralno-roślinnego,
 • przebudowę i budowę nowych ciągów komunikacyjnych,
 • oświetlenie parku,
 • zakup i montaż toalety wolnostojącej
 • przebudowę kładki parkowej,
 • budowę nowego oświetlenia parku,
 • budowę kanalizacji deszczowej,
 • zakup i montaż małej architektury
 • wykonanie linii kablowej monitoringu i montaż 14 kamer
 • zagospodarowanie i renowację zieleni  parkowej: nasadzenie i przesadzenia drzew i krzewów, roślin bylinowych, cebulkowych i trawników parkowych.


W ramach projektu wykonano system nawodnienia terenu parku, plac zabaw dla dzieci starszych, dla dzieci młodszych oraz siłownię zewnętrzną.

Termin zakończenia realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie Nr UDA-RPLD.05.04.02.10-0011/16-00: 31 grudnia 2018 rok

5 kwietnia 2018 r.

Przez całą zimę, poza okresem dużych mrozów, roboty były realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym. Wykonawca, firma ZIEL–Bud Wojciech Rukat z Warszawy zakończyła prace przy przebudowie obu stawów, m.in. założony został filtr roślinno – mineralny oraz zakończono budowę pomostu technicznego. Rozpoczęte zostały prace związane z przebudową i budową ciągów komunikacyjnych w zabytkowej części parku. 

Na sesji Rady Miasta Zduńska Wola w dniu 23 marca 2018 roku radni podjęli uchwałę zwiększającą środki na zadanie o ponad jeden milion złotych. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie monitoringu, nawodnienie, nową infrastrukturę dla dzieci oraz zakup i montaż toalety.

W ramach monitoringu przewiduje się montaż 14 kamer o rozdzielczość Full HD, sieć światłowodową, doposażone stanowiska monitoringu wraz z  rejestratorem DVD.  Monitoring pozwoli na stworzenie bezpiecznej, przyjaznej dla mieszkańców przestrzeni publicznej.

Dodatkowe środki przeznaczone na budowę dwóch placów zabaw, dla dzieci starszych i młodszych, a także na zakup i montaż nowych urządzeń siłowni terenowej pozwolą na utworzenie otwartej strefy rekreacji, z której korzystać będą mogli wszyscy odwiedzający Park Miejski.Termin zakończenia zadania zgodnie z zawartą umową z wykonawcą to 31 sierpnia 2018 roku.


20 grudnia 2017 r.

Firma  ZIEL-BUD Wojciech Rukat z Warszawy, ul. Mehoffera 122 – wykonawca rewaloryzacji parku miejskiego realizuje projekt zgodnie z umową zawartą z miastem Zduńska Wola w dniu 4 listopada 2016 roku. Wartość prac objętych umową – 7.816.000,00 zł.Prace budowlane są realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo – finansowym, a zaangażowanie prac przedstawia się następująco:

 1. w zakresie stawów.
  Trwa budowa komory filtracyjnej wraz z przepompownią, filtrem mineralnym i niezbędną infrastrukturą oraz budowa pomostu technicznego, wykonano ponad połowę zakresu prac związanych z filtrem mineralno-roślinnym. Zakończono budowę rurociągów wodnych, drenaży i studzienek. Trwa uszczelnianie stawów i umacnianie linii brzegowej.
 2. budowa i modernizacja ciągów komunikacyjnych.
  Zakończono prace związane z zabezpieczeniem skarp na wyspie, trwają prace związane z budową nawierzchni z kostki granitowej oraz ciągów z nawierzchni mineralnej.
 3. roboty elektryczne
  W trakcie realizacji są prace związane z oświetleniem parku.
 4. kanalizacja deszczowa - Wykonano ponad 60% zakresu rzeczowego w zakresie kanalizacji deszczowej. Wykonano przyłącze wod-kan do toalety.

Wykonawca realizował także założone prace przy zagospodarowaniu zieleni. Przesadzono drzewa i krzewy, wykonane zostały cięcia formułujące krzewy i żywopłoty, wykonano część renowacji trawników i runa parkowego.

Zaplanowany na 2017 rok zakres rzeczowo – finansowy projektu wynosi ponad 4,2 tys. zł.

5 maja 2017 r.

Wykonawcą zadania jest wybrana w drodze przetargu nieograniczonego firma ZIEL-BUD Wojciech Rukat z Warszawy. Koszt robót budowlanych, zgodnie z zawartą umową, wynosi 7 816 000 zł. Prace rewaloryzacyjne ruszyły w grudniu 2016 roku. Rozpoczęto od wycinki 13 martwych, zagrażających bezpieczeństwu drzew. Usunięto odrosty korzeniowe i dokonano nasadzeń zastępczych. Pracownicy ZIEL-BUDu zaczęli również prace modernizacyjno-budowlane nawierzchni alejek parkowych. W maju  i czerwcu 2018 roku będą wykonywane zabiegi pielęgnacyjno-sanitarne drzewostanu, tj. odmładzanie drzew i krzewów i zabezpieczenie ubytków zewnętrznych i wewnętrznych. Jednocześnie prowadzone są roboty elektryczne: wykopy i ułożenie rur osłonowych. W maju rozpoczną się również prace nad rekultywacją trawników. Zacznie się także przebudowa stawów.

Do końca 2017 roku planuje się zakończenie prac związanych z renowacją zbiorników wodnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Natomiast budowa i przebudowa ciągów komunikacyjnych, roboty budowlane elektryczne, prace przewidziane przy montażu małej architektury oraz nasadzenia zieleni sfinalizowane będą w sierpniu 2018 roku.

4 listopada 2016 r.


4 listopada 2016 roku zawarta została pomiędzy firmą ZIEL-BUD Wojciech Rukat z siedzibą w Warszawie, ul. Mehoffera 122 umowa Nr 393/RI/2016 na zadanie pn. "Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Zduńskiej Woli"
Wartość projektu - 7.816.000,00 zł
Termin zakończenia projektu : 31.08.2018 roku
Umowa z wykonawcą przewiduje:

 1. przebudowę i budowę nowych ciągów pieszych,
 2. budowę, zakup i montaż małej architektury,
 3. przebudowę stawów z wymianą uszczelnienia,
 4. budowę przyłączy wod-kan, elektroenegetycznego do budynku toalety,
 5. oświetlenie parku,
 6. przebudowa kładki parkowej,
 7. budowę kanalizacji deszczowej,
 8. zagospodarowanie i renowację zieleni : nasadzenia i przesadzenia drzew, krzewów, roślin bylinowych, cebulowych, trawników parkowych.


3 listopada 2016 r.


3 listopada 2016 roku zawarta została pomiędzy Miastem Zduńska Wola a Przedsiębiorstwem Handlowo - Usługowym "Ortus" Janusz Fengler z siedzibą w Chojne, ul. Leśna 5A, Sieradz umowa Nr 392/RI/2016 na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestycyjnego w branży drogowej, konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjne w branży sanitarnej oraz elektroenergetycznej.