Dzisiaj jest: piątek 22 listopada 2019        Imieniny: Cecylia, Jonatan, Stefan

Podatki

RACHUNEK DO WPŁAT 

Należne Budżetowi Miasta Zduńska Wola podatki z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, opłaty skarbowej, opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów, opłaty za dzierżawę gruntu, opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, opłaty adiacenckiej, opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogowym urządzeń nie związanych z obsługą drogi, opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, należy wpłacać na rachunek:

Miasto Zduńska Wola
Ludowy Bank Spółdzielczy w Zduńskiej Woli
47 9279 0007 0071 1166 2000 0150

 


PODATKI NALEŻNE MIASTU

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Podatek od nieruchomości uiszczają osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości lub jest bez tytułu prawnego.

Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego, a w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty, czyli do 15 marca roku podatkowego. 

Telefon kontaktowy: 43 825-02-55 lub 43 825-02-57, Budynek nr 4, Pokój nr 402

Sprawdź stawki podatku: POBIERZ

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Podatek od nieruchomości uiszczają osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub innego tytułu prawnego lub jest bez tytułu prawnego.

Podatek od nieruchomości osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej wpłacają- bez wezwania- w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca a za miesiąc styczeń w terminie do dnia 31 stycznia.
Podatnicy są zobowiązani w terminie do 31 stycznia złożyć deklarację na podatek od nieruchomości.

Telefon kontaktowy: 43 825-02-55 lub 43 825-02-57, Budynek nr 4, Pokój nr 402

Sprawdź stawki podatku: POBIERZ

Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych uiszczają osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych. Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy został zarejestrowany. Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony, przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą od 7 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, autobusy. 

Podatek od środków transportowych płatny jest bez wezwania w terminach: I rata - do 15 lutego, II rata - do 15 września. Podatnicy są zobowiązani w terminie do 15 lutego złożyć deklarację na podatek od środków transportowych.

Telefon kontaktowy: 43 825-02-00 lub 43 825-02-59, Budynek nr 4, Pokój nr 402

Sprawdź stawki podatku: POBIERZ

Opłata targowa

Opłatę targową uiszczają osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne mniemające osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Targowiskami są wszelkie miejsca w których jest prowadzona sprzedaż.

Telefon kontaktowy: 43 825-02-55 lub 43 825-02-59, Budynek nr 4, Pokój nr 403

Sprawdź stawki opłaty targowej: POBIERZ

Podatek rolny

Podatek rolny uiszczają osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej będące właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego albo jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych: w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Lasów Państwowych.
Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego, a w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty, czyli do 15 marca roku podatkowego. Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej są obowiązane składać w terminie do 15 stycznia deklaracje na podatek rolny oraz wpłacać podatek w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek rolny w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada .

Telefon kontaktowy: 43 825-02-55 lub 43 825-02-57, Budynek nr 4, Pokój nr 402

Stawki podatku rolnego w 2019 roku wynoszą dla gruntów gospodarstw rolnych wynosi 135,90 zł od 1 ha przeliczeniowego, dla pozostałych gruntów wynosi 271,80 zł od 1 ha fizycznego.

Podatek leśny

Podatek leśny uiszczają osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej będące właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają lasy z wyjątkiem lasów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność leśna.

Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego, a w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty, czyli do 15 marca roku podatkowego. Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej są obowiązane składać w terminie do 15 stycznia deklaracje na podatek leśny oraz wpłacać podatek w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek leśny, za poszczególne miesiące, do dnia 15 każdego miesiąca.

Telefon kontaktowy: 43 825-02-55 lub 43 825-02-57, Budynek nr 4, Pokój nr 402

Stawka podatku leśnego w 2019 roku wynosi 42,24 zł od 1 ha powierzchni.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczają właściciele nieruchomości zamieszkałych. Przez właścicieli rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Opłatę obliczoną w deklaracji należy wpłacać – bez wezwania - na rachunek Miasta Zduńska Wola w Ludowym Banku Spółdzielczym w Zduńskiej Woli nr 39 9279 0007 0071 1166 2000 0100, w terminach:

 • za styczeń i luty do 15 marca danego roku,
 • za marzec i kwiecień do 15 maja danego roku,
 • za maj i czerwiec do 15 lipca danego roku,
 • za lipiec i sierpień do 15 września danego roku,
 • za wrzesień i październik do 15 listopada danego roku,
 • za listopad i grudzień do 15 stycznia następnego roku

Telefon kontaktowy: 438250200 lub 438250279, Budynek nr 4, Pokój nr 407

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

14,00zł miesięcznie jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

24,00zł miesięcznie jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

 
ULGI W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

Zwolnienie przysługuje prowadzącym działalność gospodarczą na wspieranie inwestycji początkowej lub na utworzenie miejsc pracy w następstwie realizacji inwestycji początkowej.

Zwolnienie na wspieranie inwestycji początkowej jest możliwe na okres:

 • 12 miesięcy, jeżeli wartość kosztów kwalifikowanych inwestycji wynosiła co najmniej 600 tys. zł (mały przedsiębiorca), 1,5 mln zł (średni przedsiębiorca), 2 mln zł (duży przedsiębiorca)
 • w sytuacji gdy wartość kosztów kwalifikowanych inwestycji dokonanych przez małego przedsiębiorcę przekracza 600 tys. zł za każde kolejne zainwestowane 50 tys. zł powyżej kwoty 600 tys. zł przysługiwać będzie dodatkowe zwolnienie od podatku od nieruchomości przez okres 1 miesiąca, z zastrzeżeniem, że łączny okres zwolnienia nie może przekroczyć 36 miesięcy
 • w sytuacji gdy wartość kosztów kwalifikowanych inwestycji dokonanych przez średniego przedsiębiorcę przekracza 1,5 mln zł za każde kolejne zainwestowane 150 tys. zł powyżej kwoty 1,5 mln zł przysługiwać będzie dodatkowe zwolnienie od podatku od nieruchomości przez okres 1 miesiąca, z zastrzeżeniem, ze łączny okres zwolnienia nie może przekroczyć 36 miesięcy
 • w sytuacji gdy wartość kosztów kwalifikowanych inwestycji dokonanych przez dużego przedsiębiorcę przekracza 2 mln zł za każde kolejne zainwestowane 250 tys. zł powyżej kwoty 2 mln zł przysługiwać będzie dodatkowe zwolnienie od podatku od nieruchomości przez okres 1 miesiąca, z zastrzeżeniem, ze łączny okres zwolnienia nie może przekroczyć 48 miesięcy

 Zwolnienie na utworzenie miejsc pracy jest możliwe na okres:

 • 12 miesięcy, jeżeli nastąpił wzrost netto liczby pracowników o co najmniej 4 w odniesieniu do małego przedsiębiorcy albo co najmniej 7 w odniesieniu do średniego przedsiębiorcy albo co najmniej 10 w odniesieniu do dużego przedsiębiorcy w ciągu najpóźniej 3 lat od zakończenia inwestycji i miejsca pracy związane są z działalnością, której dotyczy inwestycja początkowa
 • 24 miesięcy, jeżeli nastąpił wzrost netto liczby pracowników o co najmniej 8 w odniesieniu do małego przedsiębiorcy albo co najmniej 15 w odniesieniu do średniego przedsiębiorcy albo co najmniej 20 w odniesieniu do dużego przedsiębiorcy w ciągu najpóźniej 3 lat od zakończenia inwestycji i miejsca pracy związane są z działalnością, której dotyczy inwestycja początkowa
 • 36 miesięcy, jeżeli nastąpił wzrost netto liczby pracowników o co najmniej 12 w odniesieniu do małego przedsiębiorcy albo co najmniej 20 w odniesieniu do średniego przedsiębiorcy albo co najmniej 30 w odniesieniu do dużego przedsiębiorcy w ciągu najpóźniej 3 lat od zakończenia inwestycji i miejsca pracy związane są z działalności, której dotyczy inwestycja początkowa
 • 48 miesięcy, jeżeli nastąpił wzrost netto liczby pracowników o co najmniej 16 w odniesieniu do małego przedsiębiorcy albo co najmniej 25 w odniesieniu do średniego przedsiębiorcy albo co najmniej 40 w odniesieniu do dużego przedsiębiorcy w ciągu najpóźniej 3 lat od zakończenia inwestycji i miejsca pracy związane są z działalnością, której dotyczy inwestycja początkowa