Dzisiaj jest: środa 23 października 2019        Imieniny: Marleny, Edwarda, Seweryna

Rada Sportu w Zduńskiej Woli

Rada Sportu w Zduńskiej Woli to zespół o charakterze opiniodawczym i konsultacyjnym działający przy Prezydencie Miasta Zduńska Wola. Członkowie Rady Sportu powoływani są spośród przedstawicieli organizacji i instytucji realizujących na terenie Miasta Zduńska Wola zadania w zakresie kultury fizycznej. Rada Sportu składa się z od 5 do 7 członków powoływanych na okres wspólnej 5-letniej kadencji, jednak nie dłuższy niż kadencja Prezydenta Miasta Zduńska Wola.

Skład Rady Sportu w Zduńskiej Woli:

1) Pan Wojciech Kikowski;
2) Pan Jarosław Kurzawa;
3) Pan Marek Marian Lorenc;
4) Pan Sylwester Ryszard Malik;
5) Pani Milena Małgorzata Piotrowska;
6) Pan Tomasz Włodzimierz Szewczyk;
7) Pan Tomasz Jacek Ziółkowski.

Do zadań Rady Sportu należy w szczególności opiniowanie:

1) strategii rozwoju Miasta Zduńska Wola w zakresie kultury fizycznej;
2) projektu budżetu Miasta Zduńska Wola w części dotyczącej kultury fizycznej;
3) programów rozwoju bazy sportowej Miasta Zduńska Wola, w tym w szczególności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym terenów wykorzystywanych na cele kultury fizycznej;
4) projektów uchwał, o których mowa w art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669);
5) ofert zgłoszonych do konkursów ofert ogłaszanych na podstawie uchwały nr XVI/199/11 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Miasta Zduńska Wola (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2012 r. poz. 300).

Podstawa prawna:
Art. 30 ust. 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 ze zm.).

Zarządzenie nr 100/19 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia zasad powoływania członków Rady Sportu w Zduńskiej Woli oraz regulaminu jej działania.

Zarządzenie nr 109/19 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie ustalenia składu Rady Sportu w Zduńskiej Woli