Dzisiaj jest: poniedziałek 20 maja 2019        Imieniny: Aleksander, Bernardyn, Bazyli

Rodzina 500+

   Zasady wypłat świadczenia z programu 500+  

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres trwający od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r. są wydawane i przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2018 r. w kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola (budynek nr 2) przy ul. Stefana Złotnickiego 12, w godz. w poniedziałki 7.30-17.00, wtorek-piątek 7.30-15.30. Od 1 lipca 2018 r. wnioski można składać drogą elektroniczną.

   Wniosek i załączniki do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego:     

  • Oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu - POBIERZ
  • Oświadczenie o wielkości gospodarstwa - POBIERZ
  • Oświadczenie o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne - POBIERZ
  • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego - POBIERZ
  • Oświadczenie dla potrzeb ustalenia ustawodawstwa właściwego do wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego - POBIERZ
  • Zaświadczenie o dochodach - POBIERZ

 

Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik nastąpi do 31 października. Oznacza to, że zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczenia także od pierwszego miesiąca nowego okresu. Złożenie wniosku we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada. W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w październiku, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia. Gdy wniosek zostanie złożony w listopadzie, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do dnia 31 stycznia 2019 r.

Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 grudnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do 28 dnia lutego 2019 r.

Należy więc pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w październiku, prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu.

Zgodnie z art 8 ust. 1 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

1.    dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
2.    dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
3.    pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
4.    członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

1.    drugie z rodziców dziecka nie żyje;
2.    ojciec dziecka jest nieznany;
3.    powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
4.   sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
5.    dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.