Dzisiaj jest: poniedziałek 16 września 2019        Imieniny: Edyta, Kamil, Korneliusz

Zduńskowolska Karta Seniora

Podstawa prawna
• Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
• Uchwała nr IX/163/19 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie Programu dla seniorów „Zduńskowolska Karta Seniora”

Prawo do posiadania Karty

Osobami uprawnionymi do posiadania Karty i korzystania z Programu są osoby, które ukończyły 60. rok życia, zwane dalej „seniorami”, i zamieszkują na terenie Miasta Zduńska Wola.

Postępowanie w sprawie przyznania Karty

Kartę przyznaje Prezydent Miasta Zduńska Wola.
Karta oraz jej duplikat są przyznawane i wydawane na wniosek seniora.
• druk wniosku do pobrania plik PDF

Miejsce i sposób złożenia wniosku

Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami składa się w Urzędzie Miasta Zduńska Wola, ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola
Biuro Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych, Dział Zdrowia i Polityki Społecznej
Budynek nr 4, I piętro, pok. 413
Telefon kontaktowy: 43 825-02-00 wew. 262 lub 43 825-02-62.
e-mail: k.hofman@zdunskawola.pl

Termin ważności Karty

Karta przyznawana jest bezterminowo.

Obowiązki posiadacza Karty, opłata za wydanie Karty

Senior obowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Prezydenta Miasta Zduńska Wola w przypadku wystąpienia zmiany:
1) miejsca zamieszkania skutkującej zmianą gminy lub
2) danych osobowych zawartych w Karcie.

W przypadku zmiany miejsca zamieszkania skutkującej zmianą gminy senior obowiązany jest do niezwłocznego zwrotu Karty.
Zmiana danych osobowych posiadacza Karty wymaga wydania nowej Karty, za którą nie pobiera się opłaty.

Karta przyznawana jest bezpłatnie.
W przypadku gdy Karta zostanie zgubiona, skradziona lub w inny sposób utracona, Prezydent Miasta Zduńska Wola wydaje duplikat Karty. Warunkiem wydania duplikatu Karty jest dokonanie opłaty w kwocie ponoszonej przez Miasto Zduńska Wola tj. 9,84 zł oraz w przypadku uszkodzenia Karty – jej zwrot.

Senior może zrezygnować z korzystania z Karty w dowolnym czasie po złożeniu pisemnego oświadczenia wraz z Kartą, które należy dostarczyć do Urzędu Miasta Zduńska Wola, ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola.

W przypadku stwierdzenia przez Prezydenta Miasta Zduńska Wola utraty prawa do posiadania Karty lub przyznania Karty z naruszeniem przepisów uchwały senior jest obowiązany do niezwłocznego jej zwrotu.

Karta ma charakter osobisty i nie może być użyczana bądź odstępowana przez posiadacza innym nieuprawnionym osobom.
Posiadacz Karty zobowiązany jest do ochrony Karty przed jej utratą lub zniszczeniem.

Przyznanie uprawnień przysługujących na podstawie Karty

Karta, w związku z realizacją Programu, uprawnia do ulg, rabatów oferowanych przez:
1) jednostki organizacyjne podległe Miastu Zduńska Wola;
2) podmioty inne niż określone w pkt 1, działające na rzecz mieszkańców gminy Miasto Zduńska Wola
- które przystąpiły do Programu na podstawie złożonej Deklaracji przystąpienia do Programu dla seniorów „Zduńskowolska Karta Seniora”.

Korzystanie z uprawnień udzielonych przez Partnerów Programu możliwe jest tylko za okazaniem Karty.
Partnerzy Programu mogą zweryfikować tożsamość osoby posługującej się Kartą na podstawie okazanego przez nią dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Wykaz uprawnień oraz Partnerów Programu

  • w Gabinecie Rehabilitacji na ul. Srebrnej 11 (przy przychodni miejskiej) do 20 % zniżki na zabiegi rehabilitacyjne z kinezyterapii i fizykoterapii - jednorazowo lub w pakietach do 5 zabiegów
  • zakup 1 biletu na film 2D w cenie 14 zł (nie dotyczy filmów 3D) - Kino Ratusz|
  • w Pizzerii Da Grasso na ul. Kretej 5 do 10 % zniżki
  • w NZOZ mgr rehabilitacji Jerzy Kowalski, mgr fizjoterapii Robert Kowalski na ul. Królewskiej 6 (I piętro) - zlecone zabiegi rehabilitacyjne do 25%. Maksymalna wysokość ulgi dotyczy płatności z góry za całe skierowanie wystawione przez lekarza lub fizjoterapeute
  • 40% zniżki opłaty rocznej dla uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku - MDK
  • do 30 września 2019-10 % na zabiegi rehabilitacyjne Fizjo Kama - Centrum Rehabilitacji ul. Wspólna 4
  • do 20 września 2019 - 50% zniżki na zakup biletu na basen - MOSIR


Przystąpienie Partnerów do Programu

Jednostki organizacyjne podległe Miastu Zduńska Wola i podmioty mogą przystąpić do Programu składając Deklarację przystąpienia do Programu dla seniorów „Zduńskowolska Karta Seniora”, określając rodzaj uprawnień, wysokość stosowanych ulg, miejsce ich realizacji oraz okres przez jaki będą obowiązywały.

Deklaracja do pobrania plik PDF
Deklarację przystąpienia do Programu dla seniorów „Zduńskowolska Karta Seniora” składa się w Urzędzie Miasta Zduńska Wola, ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola:
• Kancelaria, budynek nr 2
• Biuro Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych, Dział Zdrowia i Polityki Społecznej
Budynek nr 4, I piętro, pok. 413
Telefon kontaktowy: 43 825-02-00 wew. 262 lub 43 825-02-62.
e-mail: k.hofman@zdunskawola.pl