Dzisiaj jest: piątek 22 stycznia 2021        Imieniny: Anastazy, Wincenty, Wiktor

Sprawy lokalowe

DODATEK MIESZKANIOWY

Jest to forma pomocy dla osób, które nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania. Wypłata dodatków należy do zadań własnych gminy. Informacji o zasadach przyznawania i wypłacania udziela Biuro Gospodarki Lokalowej Urzędu Miasta Zduńska Wola ul. Stefana Złotnickiego 13, I piętro, pokój nr 414, tel.  43 825 02 15 lub 43 825 02 16.     

Od czego zależy przyznanie dodatku?

 • Pierwszy warunek – tytuł prawny.

Dodatek przysługuje:

 1. najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
 2. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 3. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
 4. innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem (na przykład na skutek umowy użyczenia),
 5. osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.
 • Drugi warunek – powierzchnia zajmowanego lokalu.

Przy ustalaniu powierzchni (użytkowej) lokalu bierze się pod uwagę wszystkie pomieszczenia takie jak: pokoje, kuchnie, spiżarnie, przedpokoje, alkowy, hole, korytarze, łazienki i inne pomieszczenia służące mieszkalnym  i gospodarczym potrzebom. Nie wlicza się: balkonów, tarasów, loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek na opał. Ustalona w ten sposób powierzchnia (użytkowa) nie może być większa niż powierzchnia określona ustawowo (powierzchnia normatywna).

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, także w sytuacji, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego przekracza normatywną powierzchnię lokalu, ale nie więcej niż o:

 1. 30% albo
 2. 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Oznacza to, że odpowiednio do liczby osób w rodzinie (gospodarstwie domowym) powierzchnia lokalu nie może być większa od:

  powierzchnia normatywna
ustępstwa dopuszczone w ustawie

dla 1 osoby 35 m2  + 30% = 45,5 m2  + 50% = 52,25 m2
dla 2 osób 40 m2  + 30% = 52 m2  + 50% = 60 m2
dla 3 osób 45 m2   + 30% = 58,5 m2  + 50% = 67,25 m2
dla 4 osób 55 m2  + 30% = 71,5 m2  + 50% = 82,25 m2
dla 5 osób 65 m2  + 30% = 84,5 m2   + 50% = 97,25 m2
dla 6 osób 70 m2  + 30% = 91,0 m2  + 50% = 105 m2

Dodatek nie zostanie przyznany, jeśli na osobę przypada więcej m2 powierzchni lokalu niż dopuszcza ustawa.

Dodatkowe warunki:

 • Jeśli w lokalu mieszka więcej niż 6 osób, dla każdej następnej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną o 5 m2.
 • Jeśli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku, lub, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w odrębnym pokoju, wielkość powierzchni normatywnej zwiększa się o 15 m2.

Jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, która wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, należy udokumentować powyższy fakt orzeczeniem o grupie inwalidzkiej i stosownym zaświadczeniem lekarskim (dla orzeczeń wydanych przed datą 23 listopada 2004r.) lub orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności wydanym przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności (dla orzeczeń wydawanych od 23 listopada 2004r.).

 • Trzeci warunek – średni dochód na miesiąc.

Przez dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, dopłaty do czynszu, o której mowa w ustawie o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania oraz świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie ustawy o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski oraz świadczenia uzupełniającego przyznanego na podstawie ustawy o  świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Średni dochód na miesiąc oblicza się dzieląc dochód gospodarstwa domowego przez  liczbę osób w gospodarstwie domowym i przez 3 (liczba miesięcy). O dodatek można ubiegać się, jeśli średni miesięczny dochód na jedną osobę nie przekracza:

 • wysokości 175% najniższej emerytury (brutto) - dla osoby mieszkającej samotnie („gospodarstwo  jednoosobowe”) czyli 2.100,00  zł
 • wysokości 125% najniższej emerytury (brutto) - dla rodziny, w której są co najmniej dwie osoby („gospodarstwo wieloosobowe”) 1 500,00 zł.


Wysokość najniższej emerytury zmienia się w ciągu roku, w zależności od waloryzacji świadczeń. Od 1 marca 2020 r. wynosi  1 200,00 zł.

UWAGA: Nie przyznaje się dodatku, jeśli jego wysokość miałaby być niższa niż 2% najniższej emerytury w dniu wydania decyzji tj. 24,00 zł.


Jak ubiegać się o dodatek?

•    Jakie dokumenty należy dostarczyć?

 1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (wypełniony czytelnie, podpisany przez wnioskodawcę i potwierdzony przez zarządcę lub administrację budynku) - do pobraniau zarządców, w Biurze Gospodarki Lokalowej Urzędu Miasta, w Kancelarii Urzędu Miasta  lub ze strony internetowej Miasta Zduńska Wola – www.zdunskawola.pl. Zarządca (administrator) musi potwierdzić takie dane jak: adres zamieszkania, nazwa i siedziba zarządcy domu, tytuł prawny do zajmowanego lokalu, powierzchnię użytkową lokalu, wyposażenie lokalu, opłacany czynsz, opłata eksploatacyjna, zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną, opłaty za wodę, kanalizację, śmieci, centralne ogrzewanie.
 2. Deklarację o dochodach gospodarstwa domowego (wypełnioną czytelnie i podpisaną przez wnioskodawcę) - do pobrania u zarządców, w Biurze Gospodarki Lokalowej Urzędu Miasta,  w Kancelarii Urzędu Miasta  lub ze strony internetowej Miasta Zduńska Wola –www.zdunskawola.pl. Osoba ubiegająca się o pomoc wypełnia deklarację o dochodach uzyskanych w ostatnich 3 miesiącach ( poprzedzających datę złożenia wniosku).
 3. Rachunek za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy (wnioskodawca ma możliwość wybrania sposobu przekazywania ryczałtu - w przypadku zgody na łączne przekazywanie dodatku wraz z ryczałtem na konto zarządcy budynku wnioskodawca wypełnia stosowne oświadczenie – do pobrania w Biurze Gospodarki Lokalowej Urzędu Miasta, Kancelarii Urzędu Miasta lub ze strony internetowej Miasta Zduńska Wola – www.zdunskawola.pl.
 4. Właściciel domu jednorodzinnego przedkłada: zaświadczenie z Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli albo oświadczenie potwierdzające powierzchnię użytkową, w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni oraz wyposażenie techniczne domu. Ponadto winien dostarczyć rachunki dotyczące wydatków za c.o., wodę, opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych.

Wypełniony wniosek wraz z deklaracją o dochodach oraz informacją o wysokości wydatków mieszkaniowych należy złożyć w Biurze Gospodarki Lokalowej Urzędu Miasta Zduńska Wola. Zadeklarowane dochody należy potwierdzić odpowiednimi zaświadczeniami.

Wydanie decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego może być poprzedzone przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Jeżeli wywiad środowiskowy ustali, iż występuje rażąca dysproporcja pomiędzy niskimi dochodami wykazanymi w deklaracji a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy, wskazującym, że jest on w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego wykorzystując własne środki i posiadane zasoby majątkowe lub faktyczna liczba osób wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji, organ odmawia przyznania dodatku mieszkaniowego. Procedura wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. Przeprowadzający
go pracownik socjalny może żądać od wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego złożenia oświadczenia o stanie majątkowym, zawierającego w szczególności dane dotyczące posiadanych: 1) ruchomości i nieruchomości, 2) zasobów pieniężnych.
Odmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego. Istnienie rażącej dysproporcji między faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy ustalonym w wyniku wywiadu środowiskowego, a dochodami zadeklarowanymi we wniosku również stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.

Jak jest wypłacany dodatek?

Dodatek mieszkaniowy przyznaje, na wniosek osoby uprawnionej do dodatku wójt, burmistrz lub prezydent miasta w drodze decyzji administracyjnej. Decyzja w sprawie pomocy powinna być wydana w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

 • Dodatek przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca, następującego po dniu złożenia wniosku.
 • Dodatek mieszkaniowy wpływa na konto administracji domu i pomniejsza w ten sposób należność osoby starającej się o pomoc.

Właściciele domów jednorodzinnych otrzymują dodatek bezpośrednio do rąk. Ryczałt na opał  może być wypłacany bezpośrednio do rąk wnioskodawcy.


DODATEK ENERGETYCZNY

Komu przysługuje?
Dodatek energetyczny przysługuje wrażliwym odbiorcom energii elektrycznej. Zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, która spełnia następujące warunki:

 • ma przyznany dodatek mieszkaniowy,
 • jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
 • zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Jak się ubiegać o dodatek?

Podstawę do rozpatrzenia sprawy udzielenia pomocy w formie dodatku energetycznego stanowi wniosek (załącznik do pobrania). Do wniosku należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Wysokość dodatku

Dodatek energetyczny wynosi od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. dla gospodarstwa domowego:

 1. prowadzonego przez osobę samotną – 10,94 zł/miesiąc;
 2. składającego się z 2 do 4 osób – 15,19 zł/miesiąc;
 3. składającego się z co najmniej 5 osób – 18,23 zł/miesiąc.

Termin wypłaty dodatku

Dodatek energetyczny wypłacany jest wnioskodawcy do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

LOKALE MIEJSKIE

KRYTERIA WYBORU OSÓB, KTÓRYM PRZYSŁUGUJE PIERWSZEŃSTWO ZAWARCIA UMOWY NAJMU LOKALU NA CZAS NIEOZNACZONY I LOKALU SOCJALNEGO ORAZ WYSOKOŚĆ DOCHODU GOSPODARSTWA DOMOWEGO UZASADNIAJĄCA ODDANIE W NAJEM LOKALU NA CZAS NIEOZNACZONY  I LOKALU SOCJALNEGO

1. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego, przysługuje według podanej niżej kolejności:

 1. osobie, której zostało przyznane przez sąd uprawnienie do lokalu socjalnego;
 2. najemcy używającemu lokal socjalny, który wymaga opróżnienia w związku z koniecznością rozbiórki lub remontu  budynku, gdy ustawowym obowiązkiem Miasta jest dostarczenie lokalu zamiennego;
 3. najemcy lokalu socjalnego, który został wyłączony z użytkowania z uwagi na stwierdzone zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia, gdy ustawowym obowiązkiem Miasta jest dostarczenie lokalu zamiennego;
 4. najemcy lokalu socjalnego w budynku objętym inwestycją realizowaną przez Miasto;
 5. członkowi wspólnoty samorządowej Miasta o niezaspokojonych potrzebach mieszkaniowych, który nie posiada tytułu prawnego do lokalu, w tym opuszczającemu po osiągnięciu pełnoletności dom dziecka, rodzinny dom dziecka, rodzinę zastępczą, placówkę opiekuńczo–wychowawczą, zakwalifikowanemu do oddania w najem lokalu tj. umieszczonemu na liście osób zakwalifikowanych do oddania w najem lokalu socjalnego. W tym przypadku lokal socjalny może zostać oddany w najem osobie, która w okresie pełnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku osiągnęła średni miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego w wysokości niższej od 80% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym, tj.  na dzień dzisiejszy niższej od 960,00 zł zł i niższej od 100% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, tj. na dzień dzisiejszy niższej od 1200,00 zł;
 6. osobie zobowiązanej na mocy wyroku sądu, który się uprawomocnił przed 12 listopada 1994 r., do opuszczenia zajmowanego lokalu.

2. Pierwszeństwo zawarcia na czas nieoznaczony umowy najmu wolnego lokalu w starym zasobie mieszkaniowym, przysługuje według podanej niżej kolejności:

 1. osobie używającej lokal, który wymaga opróżnienia w związku z koniecznością rozbiórki lub remontu budynku, gdy ustawowym obowiązkiem Miasta jest dostarczenie lokalu zamiennego;
 2. osobie używającej lokal, który został wyłączony z użytkowania z uwagi na stwierdzone zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia, gdy ustawowym obowiązkiem Miasta jest dostarczenie lokalu zamiennego;
 3. najemcy lokalu w budynku objętym inwestycją realizowaną przez Miasto;
 4. osobie pozbawionej lokalu w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń, np. klęski żywiołowej, katastrofy, pożaru;
 5. najemcy lokalu, zakwalifikowanemu do dokonania zamiany na wolny lokal;
 6. członkowi wspólnoty samorządowej Miasta o niezaspokojonych potrzebach mieszkaniowych, w tym opuszczającemu po osiągnięciu pełnoletności dom dziecka, rodzinny dom dziecka, rodzinę zastępczą, placówkę opiekuńczo–wychowawczą, zakwalifikowanemu do oddania w najem lokalu tj. umieszczonemu na liście osób zakwalifikowanych do oddania w najem lokalu. W tym przypadku lokal w starym zasobie mieszkaniowym Miasta może zostać oddany w najem na czas nieoznaczony osobie, która w okresie pełnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku osiągnęła średni miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego w wysokości od 80% do 125% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym, tj. na dzień dzisiejszy od 960,00 zł do 1.500,00 zł i od 100% do 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym tj. na dzień dzisiejszy od 1200,00 zł do 2.100,00 zł.


TRYB ROZPATRYWANIA I ZAŁATWIANIA WNIOSKÓW O ODDANIE W NAJEM LOKALI NA CZAS NIEOZNACZONY I LOKALI SOCJALNYCH ORAZ SPOSÓB PODDANIA TYCH SPRAW KONTROLI SPOŁECZNEJ

Decyzję o przystąpieniu do tworzenia na następny rok kalendarzowy listy osób zakwalifikowanych do oddania w najem lokali na czas nieoznaczony w starym zasobie mieszkaniowym, listy osób zakwalifikowanych do oddania w najem lokali socjalnych z jednoczesnym określeniem terminu składania wniosków lub o odstąpieniu od tworzenia listy, podejmuje Prezydent Miasta w miesiącu sierpniu każdego roku. Podstawę do rozpatrzenia sprawy oddania członkowi wspólnoty samorządowej Miasta lokalu w najem na czas nieoznaczony lub lokalu socjalnego stanowi wniosek złożony w terminie określonym przez Prezydenta Miasta. Do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające wysokość osiągniętego w okresie pełnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku dochodu przez wnioskodawcę oraz osoby ubiegające się z wnioskodawcą o oddanie w najem lokalu. Złożone wnioski wraz z załączonymi dokumentami, podlegają weryfikacji w zakresie przynależności przez wnioskodawcę do wspólnoty samorządowej Miasta Zduńska Wola, kompletności wypełnienia, terminowego złożenia, osiągania przez gospodarstwo domowe wnioskodawcy dochodu w wysokości uzasadniającej oddanie w najem danego lokalu. Pozytywnie zweryfikowane wnioski podlegają zaopiniowaniu przez Społeczną Komisję Mieszkaniową podczas prac związanych z tworzeniem list osób zakwalifikowanych do oddania w najem lokali na czas nieoznaczony w starym zasobie mieszkaniowym, listy osób zakwalifikowanych do oddania w najem lokali socjalnych.

SPOŁECZNA KOMISJA MIESZKANIOWA

Kontrolę społeczną nad trybem rozpatrywania i załatwiania wniosków, o których mowa wyżej, sprawuje Społeczna Komisja Mieszkaniowa powoływana przez Prezydenta Miasta. Społeczna Komisja Mieszkaniowa pracuje w oparciu o regulamin opracowany przez Prezydenta Miasta. Do zadań Społecznej Komisji Mieszkaniowej, w ramach kontroli społecznej należy:
1) dokonywanie oględzin lokalu, w którym zamieszkuje wnioskodawca celem sprawdzenia faktycznej sytuacji mieszkaniowej wnioskodawcy;
2) opiniowanie wniosków;
3) przygotowanie projektów list osób zakwalifikowanych do oddania w najem lokali;
4) zaopiniowanie terminowo złożonych odwołań od projektów list;
5) przygotowanie ostatecznych list.

W ramach kontroli społecznej, projekty list po uprzednim zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta, są podawane do publicznej wiadomości poprzez ich wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta. W ciągu 14 dni od dnia podania projektów list do publicznej wiadomości, wnioskodawca lub upoważniona przez niego osoba, może złożyć odwołanie od projektów list. Prezydent Miasta po rozpatrzeniu zaopiniowanych przez Społeczną Komisję Mieszkaniową odwołań, zatwierdza ostateczne listy osób zakwalifikowanych do oddania w najem lokali. Listy, o których mowa wyżej, a także informacje o ich realizacji podaje się do publicznej wiadomości.

Skład komisji:
Henryk Domagała;
Mariusz Kubiak;
Renata Pacewicz;
Elżbieta Pilarek;
Eugeniusz Policiński;
Magdalena Szwedkowska;
Edward Śmietański;
Monika Walczak;
Wojciech Zgliński.KRYTERIA ODDAWANIA W NAJEM LOKALI ZDEWASTOWANYCH ORAZ KRYTERIA ODDAWANIA W NAJEM LOKALI O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ PRZEKRACZAJĄCEJ 80 m²

Lokale zdewastowane, które zostały zwolnione w związku z wykonaniem wyroków sądowych o ich opróżnienie, mogą zostać oddane w najem na czas nieoznaczony w drodze konkursu ofert, osobom, które w okresie pełnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia oferty, osiągną średni miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego w wysokości do 350 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym, tj. do 4.200,00 zł i do 400% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, tj. do 4.800,00 zł.  Regulamin konkursu ofert, określony w zarządzeniu nr 343/19 z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie Regulaminu konkursu ofert na najem lokali zdewastowanych, dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta (www.zdunskawola.pl – Biuletyn Informacji Publicznej - Prawo miejscowe – Zarządzenia - Zarządzenia z 2019 roku).

Regulamin konkursu ofert na najem lokali zdewastowanych stanowi że komisja konkursowa, dokonuje oceny złożonych ofert przyznając punkty w zależności od ilości osób, które będą zamieszkiwały w lokalu, zwolnienia przez oferenta obecnie zajmowanego lokalu do dyspozycji Miasta, sytuacji materialnej oferenta, niepełnosprawności oraz stopnia niezaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Komisja wybiera ofertę, która uzyskała najwyższą liczbę punktów oraz dwie oferty warunkowe, z kolejną najwyższą ilością punktów na wypadek rezygnacji z zawarcia umowy na remont lokalu we własnym zakresie i na własny koszt przez oferenta, którego oferta była najkorzystniejsza lub gdy oferent nie wywiązuje się z zapisów zawartych w umowie o remont lokalu.


Lokale o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m² mogą zostać oddane w najem na czas nieoznaczony w drodze konkursu ofert, osobom, które w okresie pełnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia oferty, osiągną średni miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego w wysokości do 350 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym tj. 4.200,00 zł i do 400% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym tj. 4.800,00 zł.  Regulamin konkursu ofert dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta (www.zdunskawola.pl – Biuletyn Informacji Publicznej - Prawo miejscowe – Zarządzenia - Zarządzenia z 2015 roku - Zarządzenie 226/15 - w sprawie Regulaminu konkursu ofert na najem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Zduńska Wola o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m²). Regulamin, o którym mowa wyżej, stanowi, że komisja konkursowa, dokonuje oceny złożonych ofert przyznając punkty w zależności od ilości osób, które będą zamieszkiwały w lokalu, zwolnienia przez oferenta obecnie zajmowanego lokalu do dyspozycji Miasta, sytuacji materialnej oferenta, oferowanej stawki czynszu i niepełnosprawności. Komisja wybiera ofertę, która uzyskała najwyższą liczbę punktów oraz dwie oferty warunkowe, z kolejną najwyższą ilością punktów na wypadek rezygnacji z zawarcia umowy przez oferenta, którego oferta była najkorzystniejsza.

KRYTERIA ODDAWANIA W NAJEM LOKALI W BLOKACH ORAZ LOKALI W BUDYNKACH PODDANYCH TERMOMODERNIZACJI, REWITALIZACJI, REMONTOWI KAPITALNEMU, PRZEBUDOWIE LUB NADBUDOWIE W ZWIĄZKU Z INWESTYCJĄ ZREALIZOWANĄ PRZEZ MIASTO

Lokale w blokach oraz lokale w budynkach poddanych termomodernizacji, rewitalizacji, remontowi kapitalnemu, przebudowie lub nadbudowie w związku z inwestycją zrealizowaną przez Miasto, mogą zostać oddane w najem na czas nieoznaczony w drodze konkursu ofert, osobom, które w okresie pełnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia oferty, osiągną średni miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego w wysokości od 125% do 350% najniższej emerytury, tj. od 1.500,00 zł do 4.200,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym i od 175% do 400% najniższej emerytury, tj. od 2.100,00 zł do 4.800,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Regulamin konkursu ofert został ustalony zarządzeniem 395/19 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 6 września 2019 r. w sprawie Regulaminu konkursu ofert na najem lokali w blokach oraz lokali w budynkach poddanych termomodernizacji, rewitalizacji, remontowi kapitalnemu, przebudowie lub nadbudowie w związku z inwestycją zrealizowaną przez Miasto. Regulamin jest dostępny na stronie Urzędu Miasta (www.zdunskawola.pl- Biuletyn Informacji Publicznej – Prawo miejscowe – Zarządzenia – Zarządzenia z 2019 roku).
Regulamin konkursu ofert na najem lokali w blokach oraz lokali w budynkach poddanych termomodernizacji, rewitalizacji, remontowi kapitalnemu, przebudowie lub nadbudowie w związku z inwestycją zrealizowaną przez Miasto stanowi że komisja konkursowa, dokonuje oceny złożonych ofert przyznając punkty w zależności od ilości osób, które będą zamieszkiwały w lokalu, zwolnienia przez oferenta obecnie zajmowanego lokalu do dyspozycji Miasta, sytuacji materialnej oferenta, niepełnosprawności oraz stopnia niezaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Komisja wybiera ofertę, która uzyskała najwyższą liczbę punktów oraz dwie oferty warunkowe, z kolejną najwyższą ilością punktów na wypadek rezygnacji z zawarcia umowy najmu przez oferenta, którego oferta była najkorzystniejsza.


POZOSTAŁE INFORMACJE

Ogłoszenia o konkursach ofert oraz informacje dotyczące terminu składania wniosków podczas prac związanych z tworzeniem list osób zakwalifikowanych do oddania w najem lokali w starym zasobie mieszkaniowym na czas nieoznaczony lub lokali socjalnych zamieszczane są każdorazowo na stronie internetowej Urzędu Miasta (www.zdunskawola.pl-ogłoszenia-listy lokali). Ogłoszenia każdorazowo podawane są do publicznej wiadomości również poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Zduńskiej Woli w Urzędzie Miasta oraz w Pasażu Powstańców Śląskich i przy ul. 1-go Maja. Szczegółowych informacji o zasadach wynajmowania lokali oraz pomocy w wypełnieniu wniosków udzielają pracownicy Biura Gospodarki Lokalowej Urzędu Miasta Zduńska Wola, ul. Stefana Złotnickiego 13, budynek nr 4, I piętro pok. 415 i 422, drogą elektroniczną m.komodzinska@zdunskawola.pl lub telefonicznie pod nr 43 825 02-78 i 43 825-02-14.