Strona z portalu

  BIP Zduńska Wola / Menu Przedmiotowe / Załatwianie Spraw (Druki do pobrania) / Podział tematyczny / Dodatek mieszkaniowy / Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

I. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001r. Nr 71, poz. 734; z 2002r. Nr 216, poz. 1826; z 2003r. Nr 203, poz. 1966; z 2004r. Nr 240, poz. 2406; z 2006r. Nr 64, poz. 447, Nr 84, poz. 587, Nr 208, poz. 1535; z 2007r. Nr 35, poz. 219).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. z 2001r. Nr 156, poz. 1817; z 2005r. Nr 25, poz. 216, Nr 131, poz. 1094).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2001r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz.U. z 2001r. Nr 156, poz. 1828).

II. W którym wydziale można załatwić sprawę ?

Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców

Sprawy merytorycznie załatwia:
Biuro Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych
Budynek nr 4, I piętro, pok. 414
Telefon kontaktowy 0-43 823 26 10, 043-825 38 67

e-mail: dm@zdunskawola.pl

III. Jakie dokumenty należy dostarczyć ?

 1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (wypełniony czytelnie, podpisany przez wnioskodawcę i potwierdzony przez zarządcę lub administrację budynku)- do pobrania u zarządców, w Biurze Obsługi Mieszkańców lub tutaj

 2. Deklarację o dochodach gospodarstwa domowego (wypełnioną czytelnie i podpisaną przez wnioskodawcę) - do pobrania u zarządców, w  Biurze Obsługi Mieszkańców lub tutaj

 3. Potwierdzone przez zarządcę lub administrację budynku wydatki związane z zajmowaniem lokalu za ostatni miesiąc: opłacany czynsz, opłata eksploatacyjna, zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną, opłaty za wodę, kanalizację, śmieci, centralne ogrzewanie. Stosowne wydruki wydawane są przez zarządców budynków.

  Lokatorzy zamieszkujący w kamienicach prywatnych oraz lokatorzy zamieszkujący w zasobach zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe mogą pobrać druk wydatków w  Biurze Obsługi Mieszkańców lub tutaj:

  • druk wydatków dla wspólnot mieszkaniowych

  • druk wydatków dla prywatnych kamienic

 4. Rachunek za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy (wnioskodawca ma możliwość wybrania sposobu przekazywania ryczałtu - w przypadku zgody na łączne przekazywanie dodatku wraz z ryczałtem na konto zarządcy budynku wnioskodawca wypełnia stosowne oświadczenie - do pobrania w  Biurze Obsługi Mieszkańców lub tutaj

 5. Dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wszystkich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z trzech pełnych miesięcy kalendarzowych, poprzedzających datę złożenia wniosku.

 6. Właściciel domu jednorodzinnego jest zobowiązany przedłożyć: zaświadczenie z Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, potwierdzające powierzchnię użytkową, w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni oraz wyposażenie techniczne domu. Ponadto winien dostarczyć rachunki dotyczące wydatków za c.o., wodę, opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych.

IV. Opłata:

Brak

V. Termin załatwienia sprawy:

1 miesiąc

VI. Dodatkowe informacje:

 1. Dochodem, dla potrzeb dodatku mieszkaniowego, są wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego oraz zapomogi pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007r (art. 3 ust. 3 ustawy o dodatkach mieszkaniowych).

  Przykłady dokumentów, które mogą stanowić potwierdzenie wysokości uzyskanych dochodów:

  • wynagrodzenie: zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach;

  • emerytura, renta, dodatek pielęgnacyjny: decyzja ZUS albo odcinki dot. okresu wg deklaracji;

  • alimenty: wyrok sądu lub zaświadczenie od komornika o wysokości otrzymywanych świadczeń w okresie objętym deklaracją o dochodach lub oświadczenie o wysokości świadczenia uzyskiwanego dobrowolnie;

  • zaliczka alimentacyjna: decyzja MOPS ;

  • studenci uczelni wyższych: zaświadczenie o wysokości uzyskanych stypendiów, uczniowie szkół zawodowych: zaświadczenie o dochodach z tytułu praktyki zawodowej lub ich braku;

  • żołnierze odbywający służbę wojskową: zaświadczenie o wysokości otrzymanego żołdu;

  • zasiłki rodzinne wraz z dodatkami: decyzje MOPS ;

  • dochód z pracy dorywczej: oświadczenie o wysokości dochodów;

  • w przypadku braku zatrudnienia: zaświadczenie z PUP o wysokości wypłaconych świadczeń lub ich braku;

  • w przypadku korzystania z pomocy MOPS: dokument określający rodzaj i wysokość uzyskanych świadczeń;

  • w przypadku zarejestrowanej działalności gospodarczej: zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach i formie opodatkowania, np.: karta podatkowa, księga przychodów i rozchodów, zryczałtowany podatek dochodowy;

  • umowy - zlecenia lub inne: zaświadczenie od zleceniodawcy.

 2. Jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, która wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, należy udokumentować powyższy fakt orzeczeniem o grupie inwalidzkiej i stosownym zaświadczeniem lekarskim (dla orzeczeń wydanych przed datą 23 listopada 2004r.) lub orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności wydanym przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności (dla orzeczeń wydawanych od 23 listopada 2004r.).

VII. Co trzeba zrobić, aby załatwić sprawę ?

 1. Osoba zainteresowana otrzymaniem dodatku mieszkaniowego, posiadająca tytuł prawny do lokalu oraz spełniająca kryterium powierzchniowe i dochodowe winna udać się do zarządcy budynku celem potwierdzenia wymaganych dokumentów (pkt III 1,3 ).

 2. Wypełniony wniosek wraz z deklaracją o dochodach oraz informacją o wysokości wydatków mieszkaniowych należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Zduńska Wola.

 3. Zadeklarowane dochody należy potwierdzić odpowiednimi zaświadczeniami(pkt.VI).

 4. Zużycie energii elektrycznej należy potwierdzić rachunkiem za ostatni okres rozliczeniowy.

 5. Postępowanie w sprawie dodatku mieszkaniowego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.

VIII. Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Zduńska Wola.

Strona: 1 
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Zduńska Wola
Status: informacja opublikowana
Autor publikowanej informacji: Rzeźnik Katarzyna
Data wytworzenia informacji: 
Ostatnio modyfikowane przez: Kowalczyk Urszula,  Data modyfikacji: 2009-08-04 14:34:41
Rodzaj modyfikacji: 
Zaakceptowana przez Kłysińska Agnieszka dnia 2008-07-29 14:43:31
Opublikowana przez Kłysińska Agnieszka dnia 2008-07-29 14:43:33
Drukuj
Stronę odwiedzono 21212 razy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

System utworzony przez Comarch S.A