Strona z portalu

  BIP Zduńska Wola / Menu Przedmiotowe / Załatwianie Spraw (Druki do pobrania) / Podział tematyczny / Grunty / Ustanowienie służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez nieruchomość
Menu podmiotowe
Menu przedmiotowe

Ustanowienie służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez nieruchomość stanowiącą własność Miasta Zduńska Wola, na rzecz osób fizycznych i jednostek organizacyjnych

I. Podstawa prawna:

 • Art. 25 ust.1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651), art. 145, 285, 289 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
 • Uchwała Nr IX/90/11 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Zduńska Wola oraz ich użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

II. W którym biurze można załatwić sprawę ?

Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Interesantów

Sprawy merytorycznie załatwia:
Biuro Gospodarki Nieruchomościami
Budynek nr 4, I piętro, pok. 416
Telefon kontaktowy 43 825-02-00 wew. 211 lub 43 825-02-11

III. Jakie dokumenty należy dostarczyć ?

 1. Wniosek o ustanowienie służebności gruntowej, polegające na prawie przechodu i przejazdu przez nieruchomość gminną na rzecz osób fizycznych i jednostek organizacyjnych

 2. Załączniki:

  • 2 egz. aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej z graficznym opracowaniem przebiegu drogi służebnej wraz z podaniem jej powierzchni.(mapę można uzyskać w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Żeromskiego 10a)

  • Aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości władnącej (stanowiącej własność Wnioskodawcy - do pobrania w Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli w Wydziale Ksiąg Wieczystych ul. Żeromskiego nr 19).

  • Odpis KRS w przypadku jednostek organizacyjnych, osób prawnych. (można uzyskać z właściwego Sądu)

IV. Opłata:

Wycena wartości służebności, koszty notarialne i sądowe ponosi Wnioskodawca.

V. Termin załatwienia sprawy:

3 miesiące od daty złożenia kompletu dokumentów. Sprawa rozstrzygana jest w trybie cywilno-prawnym. Terminy wynikające z Kpa nie mają zastosowania.

VI. Dodatkowe informacje:

W przypadku braku kompletnych dokumentów Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Interesantów lub Biurze prowadzącym sprawę.

VII. Co trzeba zrobić, aby załatwić sprawę ?

 1. Złożyć wypełniony wniosek wraz z załącznikami.

 2. Po pisemnym zawiadomieniu o terminie aktu notarialnego należy stawić się w Kancelarii Notarialnej, celem pokrycia kosztów sporządzenia aktu.

VIII. Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Strona: 1 
Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Zduńska Wola
Status: informacja opublikowana
Autor publikowanej informacji: Krysiak Barbara
Data wytworzenia informacji: 2008-08-20 10:15:51
Ostatnio modyfikowane przez: Kłysińska Agnieszka,  Data modyfikacji: 2011-11-25 07:52:07
Rodzaj modyfikacji: 
Zaakceptowana przez Kłysińska Agnieszka dnia 2008-08-20 10:15:57
Opublikowana przez Kłysińska Agnieszka dnia 2008-08-20 10:15:59
Drukuj
Stronę odwiedzono 6711 razy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

System utworzony przez Comarch S.A